صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/09/21 471,104 470,388 470,388 0 1 4,814,465 0 863,581 3,950,884 1,858,449,395,845
42 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/09/20 472,373 471,655 471,655 0 0 4,814,464 0 863,581 3,950,883 1,863,454,711,308
43 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/09/19 468,084 467,374 467,374 0 0 4,814,464 0 863,581 3,950,883 1,846,539,591,556
44 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/09/18 468,110 467,400 467,400 0 0 4,814,464 0 863,581 3,950,883 1,846,641,379,374
45 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/09/17 468,136 467,425 467,425 0 0 4,814,464 0 863,581 3,950,883 1,846,743,172,129
46 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/09/16 462,622 461,920 461,920 0 209 4,814,464 0 863,581 3,950,883 1,824,992,631,865
47 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/09/15 467,095 466,387 466,387 0 0 4,814,255 0 863,581 3,950,674 1,842,544,211,481
48 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/09/14 467,464 466,760 466,760 0 0 4,814,255 0 863,581 3,950,674 1,844,015,456,614
49 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/09/13 464,476 463,789 463,789 0 0 4,814,255 0 863,581 3,950,674 1,832,278,254,264
50 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/09/12 474,382 473,682 473,682 0 0 4,814,255 0 863,581 3,950,674 1,871,362,766,606
51 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/09/11 473,775 473,075 473,075 0 0 4,814,255 0 863,581 3,950,674 1,868,964,733,280
52 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/09/10 473,801 473,101 473,101 0 214 4,814,255 0 863,581 3,950,674 1,869,066,704,849
53 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/09/09 480,443 479,731 479,731 0 0 4,814,041 0 863,581 3,950,460 1,895,156,944,284
54 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/09/08 488,177 487,456 487,456 0 416 4,814,041 0 863,581 3,950,460 1,925,675,770,038
55 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/09/07 484,510 483,791 483,791 0 0 4,813,625 0 863,581 3,950,044 1,910,996,636,928
56 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/09/06 494,839 494,105 494,105 0 0 4,813,625 0 863,581 3,950,044 1,951,736,714,114
57 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/09/05 509,263 508,507 508,507 0 0 4,813,625 0 863,581 3,950,044 2,008,624,661,527
58 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/09/04 509,290 508,535 508,535 0 0 4,813,625 0 863,581 3,950,044 2,008,733,843,728
59 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/09/03 509,318 508,562 508,562 0 0 4,813,625 0 863,581 3,950,044 2,008,843,030,792
60 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/09/02 507,991 507,238 507,238 0 0 4,813,625 0 863,581 3,950,044 2,003,611,406,594