صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/12 553,413 552,623 552,623 0 0 4,722,784 0 453,737 4,269,047 2,359,175,222,799
142 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/11 552,856 552,066 552,066 0 0 4,722,784 68,414 453,737 4,269,047 2,356,797,599,210
143 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/10 559,941 559,164 559,164 0 0 4,722,784 0 385,323 4,337,461 2,425,351,172,279
144 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/09 556,931 556,161 556,161 0 0 4,722,784 0 385,323 4,337,461 2,412,326,792,532
145 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/08 575,102 574,281 574,281 0 0 4,722,784 0 385,323 4,337,461 2,490,921,318,699
146 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/07 600,121 599,274 599,274 0 0 4,722,784 254,671 385,323 4,337,461 2,599,326,480,358
147 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/06 629,045 628,238 628,238 0 0 4,722,784 0 130,652 4,592,132 2,884,951,849,633
148 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/05 609,774 608,988 608,988 0 0 4,722,784 0 130,652 4,592,132 2,796,551,086,080
149 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/04 609,800 609,014 609,014 0 0 4,722,784 0 130,652 4,592,132 2,796,672,447,882
150 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/03 609,826 609,040 609,040 0 0 4,722,784 0 130,652 4,592,132 2,796,793,826,052
151 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/02 606,686 605,905 605,905 0 0 4,722,784 0 130,652 4,592,132 2,782,393,928,977
152 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/01 591,540 590,689 590,689 0 567 4,722,784 0 130,652 4,592,132 2,712,519,597,937
153 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/05/31 578,814 577,979 577,979 0 0 4,722,217 0 130,652 4,591,565 2,653,828,487,592
154 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/05/30 564,984 564,167 564,167 0 0 4,722,217 0 130,652 4,591,565 2,590,410,226,993
155 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/05/29 565,012 564,194 564,194 0 0 4,722,217 0 130,652 4,591,565 2,590,534,979,481
156 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/05/28 565,039 564,222 564,222 0 0 4,722,217 0 130,652 4,591,565 2,590,660,713,780
157 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/05/27 565,066 564,249 564,249 0 0 4,722,217 0 130,652 4,591,565 2,590,786,464,203
158 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/05/26 565,094 564,277 564,277 0 0 4,722,217 0 130,652 4,591,565 2,590,912,230,722
159 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/05/25 565,121 564,304 564,304 0 0 4,722,217 0 130,652 4,591,565 2,591,037,880,946
160 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/05/24 565,148 564,331 564,331 0 293 4,722,217 0 130,652 4,591,565 2,591,163,679,579