صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستي  از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه هاي تاسيس معادل شش درهزار(0/006) وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه تا سقف 50میلیون ريال با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يکسال مالي با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدير سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحد های صندوق های سرمایه گذاری قابله معامله تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با در آمد ثابت  تحت تملک صندوق موضوع 2-2-3 و سالانه حداکثر 2% (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ده درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
4 کارمزد متولي ﺳﺎﻻﻧﻪﭘﻨﺞ در ﻫﺰار (0.005) از ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﺔ ارزش ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲﻫﺎي صندوق تا سقف 600 میلیون ريال به ازای 10 نماد و به ازای هر نماد جدید 50 میلیون ریال مازاد *
5 کارمزد ضامن نقدشوندگي 0
6 کارمزد ضامن سودآوري 0
7 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت (200) ميليون ريال به ازاي هر سال مالي
8 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل سه در ده هزار (0.0003) خالص ارزش روز دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفیه می باشد.
9 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعيين شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براينکه عضويت در اين کانونها طبق مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب مجمع صندوق برسد.
10 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 700 میلیون ريال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور ندارد مدير
کارمزد ابطال ندارد مدير