صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (افزودن نماد رماس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۲ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (افزودن نماد رماس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۳ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (خروج نماد آتی۱) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۴ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (افزودن نماد رماس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۵ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (خروج نماد آتی۱) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۶ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴(تغییرکارمزد نماد قتربت) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۷ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵(تغییرکارمزد نماد زنجان) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۸ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (افزودن نماد رماس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۹ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (خروج نماد آتی۱) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۱۱ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ (خروج نماد ثنور) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۲۶ (امیدنامه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۳ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱۵ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ (تعیین کارمزد مدیر نماد زنجان) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱۶ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱(تغییرکارمزد مدیر صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۱۷ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱(تغییرکارمزد مدیر صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۱۸ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ (تعیین کارمزد نرم افزار) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۱۹ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۲۱ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ (تعیین کارمزد مدیر نماد آتی ۱) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۲۲ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹افزودن نماد آتی۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۲۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱-ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۲۴ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ (تعیین کارمزد مدیر نماد قتربت) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۲۵ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴(تغییر آدرس صندوق و انتقال سهام ممتاز) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۶ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۲۷ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ساعت ۱۰- حذف نماد ثقزوی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷-ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۹ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۰ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۳-تغییر آدرس صندوق و انتقال سهام ممتاز دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۳۱ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰-(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۳۲ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۳۳ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۰۲- امیدنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۳۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۳۵ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۳۶ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۳۷ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۱۶- اساسنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۳۸ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۳۹ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۴۰ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۲۹- امیدنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۴۱ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ (اساسنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۴۲ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۲۳- امیدنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۴۳ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۲۳- اساسنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۴۴ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۴۵ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۴۶ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۴۷ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ (اساسنامه‌اي) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۴۸ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ (اميدنامه‌اي) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۴۹ تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۰ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۵۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۵۲ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۵۳ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۵۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۵۵ تغییر صاحبین امضای مجاز ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۵۶ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۱
۵۷ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۵۸ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۵۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۶۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۶۱ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۶۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۶۳ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۶۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۶۵ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۶۶ صورتجلسه مجمع ۹۹/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۶۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۶۸ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۶۹ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۷۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۷۱ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۷۲ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۷۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۷۴ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۷۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۷۶ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۷۷ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۷۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۷۹ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۸۰ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۸/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۸۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۸۲ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۸۳ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۷/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
۸۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۸۵ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
۸۶ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۸۷ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۶/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۸۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۸۹ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۹۰ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۶/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
۹۱ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۹۲ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۹۳ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۵/۰۶ ( امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۹۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۹۵ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (امیدنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۹۶ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۹۷ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۹۸ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۹۹ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۳/۱۸ ( امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۱۰۰ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۱۰۱ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۱۰۲ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۱۰۳ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۱۰۴ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۱۰۵ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۱۰(تغییر مفاداساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱۰۶ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۱۰(افزودن نماد ثنور و مفاد امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱۰۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۱۰ (امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۱۰۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۱۰ (اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۱۰۹ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۱۱۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۱۱۱ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ (اضافه نمودن نماد آسام و خارج شدن نماد زکشت) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۱۱۲ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۱۱۳ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
۱۱۴ تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ (تغییر کارمزد مدیر) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۱۱۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰(امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۱۱۶ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
۱۱۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۱۱۸ تغییر امضاداران مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۱۱۹ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۱۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (تغییرات امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۱۲۱ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۹۸.۰۴.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
۱۲۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۴.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
۱۲۳ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بر تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
۱۲۴ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بر تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۷.۱۲.۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
۱۲۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ (تصویب صورت مالی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۱۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ (تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۱۲۷ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۹۸.۰۲.۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۱۲۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
۱۲۹ تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بر مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
۱۳۰ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۰۵
۱۳۱ آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۱۳۲ تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
۱۳۳ تائیدیه مجمع حق عضویت کانون مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
۱۳۴ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
۱۳۵ آگهی دعوت به برگزاری مجمع در خصوص تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۱۳۶ تغییر امیدنامه صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۱۳۷ آگهی ثبت صورتجلسه ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ (تغییر نام و تمدید فعالیت) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
۱۳۸ آگهی روزنامه ثبت تغییرات نزد شرکت ثبت در رابطه با مجامع ۱۱.۰۲.۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱۳۹ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۷/۰۲/۱۱ (تصویب صورت مالی ) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱۴۰ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۷.۰۲.۱۱ (تغییر ترکیب دارندگان سهامداران ممتاز) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱۴۱ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۷/۰۲/۱۱ (تغییر نام صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱۴۲ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۷.۰۲.۱۱ (تصویب امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱۴۳ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۷.۰۲.۱۱ (تصویب اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱۴۴ اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ ۹۷.۰۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
۱۴۵ آگهی دعوت به مجمع ۹۷.۰۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
۱۴۶ تغییرات امیدنامه سال۹۶-تغییر نحوه محاسبه کارمزد ارکان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۴۷ تشکیل مجمع صندوق آرمان اندیش ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۱۴۸ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۱۴۹ صورتجلسه تایید شده توسط سازمان مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییر امیدنامه)۹۶.۰۵.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
۱۵۰ تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
۱۵۱ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییرات امیدنامه)مورخ ۹۶/۰۵/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
۱۵۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تمدید دوره فعالیت) مورخ ۹۶.۰۵.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۱۵۳ تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۱۵۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ ۹۶.۰۵.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۱۵۵ اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ ۹۶.۰۵.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۱۵۶ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۱۵۷ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییرات امیدنامه)مورخ ۹۶/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۱۵۸ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۶/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
۱۵۹ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۶/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۱۶۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ ۹۶.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
۱۶۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ ۹۶.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
۱۶۲ اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ ۹۶.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۱۶۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ ۹۶.۰۳.۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۱۶۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ ۹۶.۰۳.۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۱۶۵ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
۱۶۶ اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ ۹۶.۰۳.۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۱۶۷ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
۱۶۸ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۵/۱۲/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
۱۶۹ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مبنی بر تغییر صاحبان امضا مجاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
۱۷۰ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
۱۷۱ صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش و حدود اختیار آنها دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
۱۷۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
۱۷۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
۱۷۴ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
۱۷۵ تاییدیه صورت جلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
۱۷۶ تاییدیه صورت جلسه مجمع تغییرات اساسنامه صندوق آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
۱۷۷ صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
۱۷۸ مجمع سالیانه منتهی به۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
۱۷۹ ثبت صورتجلسه تغییر صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
۱۸۰ تایید صورتجلسه مجمع ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ بهمراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
۱۸۱ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
۱۸۲ تایید تمدید مجوز فعالیت صندوق توسط اداره ثبت شرکتها دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
۱۸۳ تایید تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق توسط ادارا ثبت شرکتها دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
۱۸۴ تایید صورتجلسه مجمع مورخ۹۳/۰۴/۲۴ توسط اداره ثبت شرکتها دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
۱۸۵ تایید صورتجلسه مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق و تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
۱۸۶ تایید تغییر صاحبان امضاءمجاز صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
۱۸۷ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۹۳۰۵۲۵(امیدنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۱۸۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵(امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۱۸۹ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۹۳۰۴۲۴(اساسنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۱۹۰ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۹۳۰۴۲۴(امیدنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۱۹۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴(امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
۱۹۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴(اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
۱۹۳ برگزاری مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ در محل صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
۱۹۴ دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۴
۱۹۵ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۱۴
۱۹۶ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۱۴
۱۹۷ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۱۳
۱۹۸ اسامی حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش(۹۲/۰۷/۰۷) دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۰۸
۱۹۹ آگهی دعوت به مجمع عمومی دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۰۷