اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (تغییر پارامترهای بازارگردانی نمادها) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۲ اسامی حاضرین مجمع صندوق بازارگردانی آرمان اندیش مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی آرمان اندیش مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۴ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ساعت ۱۴:۰۰صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
۵ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ساعت ۱۵:۰۰صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
۶ اسامی حاضرین مجمع تغییر پارامتر فجهان.فاران.آرین سلامت مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۷ اسامی حاضرین مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی آرمان اندیش مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۹ آگهي دعوت به مجمع صندوق بازارگرداني آرمان انديش مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (سالانه) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۱۰ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
۱۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی آرمان اندیش مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
۱۲ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی آرمان اندیش مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۴ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴(تغییر پارامترهای بازارگردانی ) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴-ساعت ۱۶(تغییر پارامتر بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۶ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی آرمان اندیش مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی آرمان اندیش مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۲۱ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۲۲ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۲۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰-ساعت ۱(افزودن نماد پاکشو) حذف اسامی حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۲۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی آرمان اندیش (خذف آگهی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۲۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲-ساعت ۱(افزودن نماد) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۲۶ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲(تغییر پارامترهای بازارگردانی ) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۷ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ با موضوع تغییر پارامتر های بازارگردانی دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۲۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ (تغییر پارامترهای بازارگردان) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۳۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ (تغییر پارامترهای بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۳۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی آرمان اندیش مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۳۲ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ساعت ۱۰:۰۰ صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۳۳ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۳۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱(تصمیم گیری در خصوص تغییر نام صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۶ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸(تغییرپارامتر بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۷ آگهي دعوت به مجمع صندوق بازارگرداني آرمان انديش مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۳۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۰ آگهي دعوت به مجمع صندوق بازارگرداني آرمان انديش مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۴۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ساعت ۸:۰۰ صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۴۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۴۳ آگهي دعوت به مجمع صندوق بازارگرداني آرمان انديش مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۴۴ آگهي دعوت به مجمع صندوق بازارگرداني آرمان انديش مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۴۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ساعت ۸:۰۰ صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۴۶ تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴(مبنی برتغییر محل اقامت قانونی صندوق ) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۴۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲(حذف نماد شیران) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۴۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی آرمان اندیش مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۴۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ساعت ۱۸:۰۰ صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۵۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۵۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی آرمان اندیش مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵۲ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۲.۰۶.۱۹(حذف نماد پرسپولیس) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۵۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹(حذف نماد پرسپولیس) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۵۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹-ساعت ۱۲:۰۰-حذف نماد پرسپولیس دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۵۵ تایید سازمان در خصوص تغییر صاحبین امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۵۶ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۲.۰۴.۲۸(تصویب صورت مالی ۱۴۰۲.۱۲.۲۹ ، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار،تعیین حسابرس صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۵۷ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۲.۰۵.۱۰ (تغییر نام اوراق مرابحه شرکت داروسازی فاران شیمی و تغییر پارامتر اوراق شرکت صنایع خودروسازی ایلیا دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۵۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰(تغییر پارامترهای بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۵۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی آرمان اندیش مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۶۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸(تصویب صورتهای مالی و انتخاب حسابرس و روزنامه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۶۱ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۲.۴.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۶۲ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۲.۴.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۶۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴-ساعت ۱۳:۰۰(تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۲) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۶۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی آرمان اندیش مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۶۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴-ساعت ۱۳:۰۰-تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۶۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰-ساعت ۰۹:۰۰(افزودن نماد فجهان) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۶۷ تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸(مبنی بر تغییر مدیر صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۶۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰-ساعت ۰۹:۰۰(افزودن نماد) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۶۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰-ساعت ۰۹:۰۰(افزودن نماد) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۷۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲-ساعت ۰۹:۰۰(تغییر پارامتر های بازارگردانی و حذف نماد فاذر) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۷۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲-ساعت ۰۹:۰۰(تغییر پارامتر های بازارگردانی و حذف نماد فاذر) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۷۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲-ساعت ۰۹:۰۰(تغییر پارامتر های بازارگردانی و حذف نماد فاذر) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۷۳ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲-ساعت ۱۳(تغییر پارامترهای بازارگردنی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۷۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲-ساعت ۱۳(تغییر پارامتر های بازارگردانی نماد) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۷۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲-ساعت ۱۳(تغییر پارامترهای بازارگردانی ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۷۶ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶-ساعت ۱۳(افزودن نماد مرابحه فولاد) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۷۷ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸-ساعت ۱۱(افزودن ۴ نماد) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۷۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶-ساعت ۱۳(افزودن نماد مرابحه فولاد) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۷۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶-ساعت ۱۳(افزودن نمادمرابحه فولاد) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۸۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸-ساعت ۱۱(افزودن نماد) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۸۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸(افزودن نماد) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۸۲ صورتجلسه تغییر مدیر صندوق- مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۸۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱(افزودن نماد) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۸۴ صورتجلسه تغییر امضاداران صندوق- مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۸۵ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ (تغییر مدیر صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۸۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸(تغییر مدیر صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۸۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱-ساعت ۱(افزودن نماد) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۸۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۸۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱(افزودن نماد) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۹۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱-ساعت ۱۱(تغییر پارامترهای تعهدات بازارگردان) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۹۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱(تغییر پارامترهای تعهدات بازارگردان) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۹۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۹۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴-ساعت ۱۱(تغییر پارامترهای تعهدات بازارگردان) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۹۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ (تغییر پارامترهای تعهدات بازارگردان) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۹۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۹۶ تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ با موضوع تصویب حق عضویت کانون دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۹۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰-ساعت ۱۱(خروج نماد تکمبا) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۹۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰(خروج نماد تکمبا) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۹۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸(تغییر تعهدات بازارگردان) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۱۰۰ اسامي افراد حاضر در جلسه مجمع- ساعت۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۱۰۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸(تغییر تعهدات بازارگردان) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۱۰۲ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲-ساعت ۹(افزودن نماد شیران) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۱۰۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲-ساعت ۹(افزودن نماد شیران) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۱۰۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲(افزودن نماد شیران) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۱۰۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶(تغییر هزینه نرم افزار) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۱۰۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶-ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۱۰۷ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۱۰۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱(خروج نماد کسرام) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۱۰۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱-ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۱۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵(تصویب صورتهای مالی و انتخاب حسابرس و روزنامه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴(افزودن نماد پرسپولیس) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۱۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱(خروج نماد کسرام) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۱۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵-ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۱۱۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴-ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۱۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴(افزودن نماد پرسپولیس) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
۱۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸(افزودن نماد آفاق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۱۱۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸(افزودن نماد آفاق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۱۱۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸(افزودن نماد آفاق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۱۱۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵( صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۱۲۱ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ (تغییر کارمزد کانون) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۱۲۲ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷- تغییر کارمزد کانون دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۱۲۳ تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰(تمدید مدت فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۱۲۴ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰(رعایت مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۱۲۵ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰(تمدید مدت فعالیت) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۱۲۶ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶(خروج نماد زنجان و کسرا) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۲۷ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰(رعایت مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
۱۲۸ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰(تمدید دوره فعالیت) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
۱۲۹ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ (تغییر کارمزد حسابرس و متولی) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۱۳۰ تغییر صاحبین امضای مجاز ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۱۳۱ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ (اساسنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۱۳۲ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷(تغییر کارمزد حسابرس و متولی) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۱۳۳ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۹) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۱۳۴ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۹) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱۳۵ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰(رعایت ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۹) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۳۶ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (افزودن نماد رماس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۱۳۷ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (افزودن نماد رماس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۱۳۸ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (خروج نماد آتی۱) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۱۳۹ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (افزودن نماد رماس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۴۰ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (خروج نماد آتی۱) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۴۱ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴(تغییرکارمزد نماد قتربت) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۴۲ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵(تغییرکارمزد نماد زنجان) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۴۳ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (افزودن نماد رماس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۱۴۴ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (خروج نماد آتی۱) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۱۴۵ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۱۴۶ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ (خروج نماد ثنور) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۴۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۲۶ (امیدنامه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۴۸ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۱۴۹ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱۵۰ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ (تعیین کارمزد مدیر نماد زنجان) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱۵۱ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱(تغییرکارمزد مدیر صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۱۵۲ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱(تغییرکارمزد مدیر صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۱۵۳ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ (تعیین کارمزد نرم افزار) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۱۵۴ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۱۵۵ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۱۵۶ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ (تعیین کارمزد مدیر نماد آتی ۱) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱۵۷ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹افزودن نماد آتی۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱۵۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱-ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۱۵۹ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ (تعیین کارمزد مدیر نماد قتربت) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۶۰ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴(تغییر آدرس صندوق و انتقال سهام ممتاز) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۶۱ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۶۲ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ساعت ۱۰- حذف نماد ثقزوی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۶۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷-ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۶۴ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۶۵ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۳-تغییر آدرس صندوق و انتقال سهام ممتاز دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۱۶۶ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰-(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۱۶۷ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۱۶۸ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۰۲- امیدنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۱۶۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۱۷۰ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۱۷۱ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۱۷۲ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۱۶- اساسنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱۷۳ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱۷۴ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۷۵ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۲۹- امیدنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۱۷۶ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ (اساسنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۱۷۷ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۲۳- امیدنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۷۸ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۲۳- اساسنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۷۹ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۸۰ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۱۸۱ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۱۸۲ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ (اساسنامه‌اي) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۸۳ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ (اميدنامه‌اي) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۸۴ تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۸۵ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۸۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۸۷ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۸۸ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۱۸۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۱۹۰ تغییر صاحبین امضای مجاز ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۱۹۱ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۱
۱۹۲ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۱۹۳ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۱۹۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۱۹۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۱۹۶ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۱۹۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۱۹۸ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۱۹۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۲۰۰ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۲۰۱ صورتجلسه مجمع ۹۹/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۲۰۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۲۰۳ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۲۰۴ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۲۰۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۰۶ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۲۰۷ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۲۰۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۲۰۹ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲۱۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲۱۱ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۲۱۲ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۲۱۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۲۱۴ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۲۱۵ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۸/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۲۱۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۲۱۷ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۲۱۸ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۷/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
۲۱۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۲۲۰ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
۲۲۱ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۲۲۲ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۶/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۲۲۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۲۲۴ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۲۲۵ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۶/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
۲۲۶ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۲۲۷ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۲۲۸ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۵/۰۶ ( امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۲۲۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۲۳۰ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (امیدنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۲۳۱ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۲۳۲ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۲۳۳ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۲۳۴ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۳/۱۸ ( امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۲۳۵ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۲۳۶ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۲۳۷ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۲۳۸ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۲۳۹ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۲۴۰ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۱۰(تغییر مفاداساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۲۴۱ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۱۰(افزودن نماد ثنور و مفاد امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۲۴۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۱۰ (امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۲۴۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۱۰ (اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۲۴۴ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۲۴۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۲۴۶ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ (اضافه نمودن نماد آسام و خارج شدن نماد زکشت) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۲۴۷ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۲۴۸ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
۲۴۹ تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ (تغییر کارمزد مدیر) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۲۵۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰(امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۲۵۱ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
۲۵۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۲۵۳ تغییر امضاداران مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۲۵۴ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۲۵۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (تغییرات امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۲۵۶ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۹۸.۰۴.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
۲۵۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۴.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
۲۵۸ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بر تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
۲۵۹ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بر تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۷.۱۲.۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
۲۶۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ (تصویب صورت مالی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۲۶۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ (تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۲۶۲ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۹۸.۰۲.۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۲۶۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
۲۶۴ تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بر مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
۲۶۵ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۰۵
۲۶۶ آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۲۶۷ تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
۲۶۸ تائیدیه مجمع حق عضویت کانون مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
۲۶۹ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
۲۷۰ آگهی دعوت به برگزاری مجمع در خصوص تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۲۷۱ تغییر امیدنامه صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۲۷۲ آگهی ثبت صورتجلسه ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ (تغییر نام و تمدید فعالیت) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
۲۷۳ آگهی روزنامه ثبت تغییرات نزد شرکت ثبت در رابطه با مجامع ۱۱.۰۲.۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۲۷۴ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۷/۰۲/۱۱ (تصویب صورت مالی ) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۲۷۵ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۷.۰۲.۱۱ (تغییر ترکیب دارندگان سهامداران ممتاز) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۲۷۶ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۷/۰۲/۱۱ (تغییر نام صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۲۷۷ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۷.۰۲.۱۱ (تصویب امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۲۷۸ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۷.۰۲.۱۱ (تصویب اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۲۷۹ اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ ۹۷.۰۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
۲۸۰ آگهی دعوت به مجمع ۹۷.۰۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
۲۸۱ تغییرات امیدنامه سال۹۶-تغییر نحوه محاسبه کارمزد ارکان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۲۸۲ تشکیل مجمع صندوق آرمان اندیش ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۲۸۳ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۲۸۴ صورتجلسه تایید شده توسط سازمان مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییر امیدنامه)۹۶.۰۵.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
۲۸۵ تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
۲۸۶ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییرات امیدنامه)مورخ ۹۶/۰۵/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
۲۸۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تمدید دوره فعالیت) مورخ ۹۶.۰۵.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۲۸۸ تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۲۸۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ ۹۶.۰۵.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۲۹۰ اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ ۹۶.۰۵.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۲۹۱ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۲۹۲ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییرات امیدنامه)مورخ ۹۶/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۲۹۳ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۶/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
۲۹۴ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۶/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۲۹۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ ۹۶.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
۲۹۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ ۹۶.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
۲۹۷ اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ ۹۶.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۲۹۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ ۹۶.۰۳.۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۲۹۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ ۹۶.۰۳.۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۳۰۰ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
۳۰۱ اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ ۹۶.۰۳.۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۳۰۲ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
۳۰۳ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۵/۱۲/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
۳۰۴ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مبنی بر تغییر صاحبان امضا مجاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
۳۰۵ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
۳۰۶ صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش و حدود اختیار آنها دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
۳۰۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
۳۰۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
۳۰۹ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
۳۱۰ تاییدیه صورت جلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
۳۱۱ تاییدیه صورت جلسه مجمع تغییرات اساسنامه صندوق آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
۳۱۲ صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
۳۱۳ مجمع سالیانه منتهی به۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
۳۱۴ ثبت صورتجلسه تغییر صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
۳۱۵ تایید صورتجلسه مجمع ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ بهمراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
۳۱۶ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
۳۱۷ تایید تمدید مجوز فعالیت صندوق توسط اداره ثبت شرکتها دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
۳۱۸ تایید تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق توسط ادارا ثبت شرکتها دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
۳۱۹ تایید صورتجلسه مجمع مورخ۹۳/۰۴/۲۴ توسط اداره ثبت شرکتها دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
۳۲۰ تایید صورتجلسه مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق و تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
۳۲۱ تایید تغییر صاحبان امضاءمجاز صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
۳۲۲ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۹۳۰۵۲۵(امیدنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۳۲۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵(امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۳۲۴ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۹۳۰۴۲۴(اساسنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۳۲۵ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۹۳۰۴۲۴(امیدنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۳۲۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴(امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
۳۲۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴(اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
۳۲۸ برگزاری مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ در محل صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
۳۲۹ دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۴
۳۳۰ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۱۴
۳۳۱ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۱۴
۳۳۲ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۱۳
۳۳۳ اسامی حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش(۹۲/۰۷/۰۷) دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۰۸
۳۳۴ آگهی دعوت به مجمع عمومی دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۰۷