صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۲ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ (تغییر کارمزد کانون) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۳ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷- تغییر کارمزد کانون دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۴ تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰(تمدید مدت فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۵ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰(رعایت مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۶ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰(تمدید مدت فعالیت) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۷ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶(خروج نماد زنجان و کسرا) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۸ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰(رعایت مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
۹ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰(تمدید دوره فعالیت) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ (تغییر کارمزد حسابرس و متولی) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۱۱ تغییر صاحبین امضای مجاز ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۱۲ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ (اساسنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۱۳ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷(تغییر کارمزد حسابرس و متولی) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۱۴ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۹) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۱۵ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۹) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱۶ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰(رعایت ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۹) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۷ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (افزودن نماد رماس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۱۸ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (افزودن نماد رماس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۱۹ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (خروج نماد آتی۱) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (افزودن نماد رماس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲۱ اسامی حاضرین در مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (خروج نماد آتی۱) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲۲ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴(تغییرکارمزد نماد قتربت) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲۳ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵(تغییرکارمزد نماد زنجان) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲۴ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (افزودن نماد رماس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۲۵ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (خروج نماد آتی۱) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۲۷ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ (خروج نماد ثنور) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۲۶ (امیدنامه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۳۰ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۳۱ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ (تعیین کارمزد مدیر نماد زنجان) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۳۲ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱(تغییرکارمزد مدیر صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۳۳ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱(تغییرکارمزد مدیر صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۳۴ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ (تعیین کارمزد نرم افزار) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۳۵ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۳۶ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۳۷ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ (تعیین کارمزد مدیر نماد آتی ۱) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۳۸ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹افزودن نماد آتی۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۳۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱-ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۴۰ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ (تعیین کارمزد مدیر نماد قتربت) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۴۱ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴(تغییر آدرس صندوق و انتقال سهام ممتاز) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۴۲ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۴۳ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ساعت ۱۰- حذف نماد ثقزوی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷-ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴۵ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۴۶ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۳-تغییر آدرس صندوق و انتقال سهام ممتاز دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۴۷ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰-(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۴۸ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۴۹ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۰۲- امیدنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۵۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۵۱ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۵۲ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۵۳ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۱۶- اساسنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۵۴ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۵۵ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۵۶ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۲۹- امیدنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۵۷ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ (اساسنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۵۸ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۲۳- امیدنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۵۹ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۲۳- اساسنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۶۰ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۶۱ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۶۲ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۶۳ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ (اساسنامه‌اي) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۶۴ آگهي دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ (اميدنامه‌اي) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۶۵ تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۶ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۶۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۶۸ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۶۹ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۷۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۷۱ تغییر صاحبین امضای مجاز ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۷۲ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۱
۷۳ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۷۴ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۷۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۷۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۷۷ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۷۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۷۹ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۸۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۸۱ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۸۲ صورتجلسه مجمع ۹۹/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۸۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۸۴ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۸۵ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۸۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۸۷ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۸۸ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۸۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۹۰ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۹۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۹۲ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۹۳ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۹۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۹۵ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۹۶ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۸/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۹۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۹۸ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۹۹ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۷/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
۱۰۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۱۰۱ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
۱۰۲ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۰۳ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۶/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۱۰۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۱۰۵ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۱۰۶ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۶/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
۱۰۷ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۱۰۸ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۱۰۹ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۵/۰۶ ( امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۱۱۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۱۱۱ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (امیدنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱۱۲ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱۱۳ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱۱۴ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۱۱۵ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۳/۱۸ ( امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۱۱۶ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۱۱۷ صورتجلسه مجمع ۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۱۱۸ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۱۱۹ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۱۲۰ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۱۲۱ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۱۰(تغییر مفاداساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱۲۲ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۱۰(افزودن نماد ثنور و مفاد امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۱۰ (امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۱۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۱۰ (اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۱۲۵ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۱۲۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۱۲۷ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ (اضافه نمودن نماد آسام و خارج شدن نماد زکشت) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۱۲۸ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۱۲۹ آگهی دعوت به مجمع به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
۱۳۰ تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ (تغییر کارمزد مدیر) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۱۳۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰(امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۱۳۲ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
۱۳۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۱۳۴ تغییر امضاداران مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۱۳۵ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۱۳۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (تغییرات امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۱۳۷ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۹۸.۰۴.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
۱۳۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۴.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
۱۳۹ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بر تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
۱۴۰ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بر تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۷.۱۲.۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
۱۴۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ (تصویب صورت مالی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۱۴۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ (تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۱۴۳ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۹۸.۰۲.۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۱۴۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
۱۴۵ تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بر مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
۱۴۶ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۰۵
۱۴۷ آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۱۴۸ تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
۱۴۹ تائیدیه مجمع حق عضویت کانون مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
۱۵۰ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
۱۵۱ آگهی دعوت به برگزاری مجمع در خصوص تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۱۵۲ تغییر امیدنامه صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۱۵۳ آگهی ثبت صورتجلسه ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ (تغییر نام و تمدید فعالیت) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
۱۵۴ آگهی روزنامه ثبت تغییرات نزد شرکت ثبت در رابطه با مجامع ۱۱.۰۲.۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱۵۵ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۷/۰۲/۱۱ (تصویب صورت مالی ) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱۵۶ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۷.۰۲.۱۱ (تغییر ترکیب دارندگان سهامداران ممتاز) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱۵۷ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۷/۰۲/۱۱ (تغییر نام صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱۵۸ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۷.۰۲.۱۱ (تصویب امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱۵۹ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۷.۰۲.۱۱ (تصویب اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱۶۰ اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ ۹۷.۰۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
۱۶۱ آگهی دعوت به مجمع ۹۷.۰۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
۱۶۲ تغییرات امیدنامه سال۹۶-تغییر نحوه محاسبه کارمزد ارکان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۶۳ تشکیل مجمع صندوق آرمان اندیش ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۱۶۴ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۱۶۵ صورتجلسه تایید شده توسط سازمان مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییر امیدنامه)۹۶.۰۵.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
۱۶۶ تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
۱۶۷ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییرات امیدنامه)مورخ ۹۶/۰۵/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
۱۶۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تمدید دوره فعالیت) مورخ ۹۶.۰۵.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۱۶۹ تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۱۷۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ ۹۶.۰۵.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۱۷۱ اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ ۹۶.۰۵.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۱۷۲ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۱۷۳ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییرات امیدنامه)مورخ ۹۶/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۱۷۴ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۶/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
۱۷۵ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۶/۰۳/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۱۷۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ ۹۶.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
۱۷۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ ۹۶.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
۱۷۸ اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ ۹۶.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۱۷۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ ۹۶.۰۳.۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۱۸۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ ۹۶.۰۳.۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۱۸۱ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
۱۸۲ اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ ۹۶.۰۳.۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۱۸۳ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
۱۸۴ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ ۹۵/۱۲/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
۱۸۵ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مبنی بر تغییر صاحبان امضا مجاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
۱۸۶ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
۱۸۷ صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش و حدود اختیار آنها دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
۱۸۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
۱۸۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
۱۹۰ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
۱۹۱ تاییدیه صورت جلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
۱۹۲ تاییدیه صورت جلسه مجمع تغییرات اساسنامه صندوق آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
۱۹۳ صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
۱۹۴ مجمع سالیانه منتهی به۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
۱۹۵ ثبت صورتجلسه تغییر صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
۱۹۶ تایید صورتجلسه مجمع ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ بهمراه صورتجلسه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
۱۹۷ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
۱۹۸ تایید تمدید مجوز فعالیت صندوق توسط اداره ثبت شرکتها دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
۱۹۹ تایید تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق توسط ادارا ثبت شرکتها دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
۲۰۰ تایید صورتجلسه مجمع مورخ۹۳/۰۴/۲۴ توسط اداره ثبت شرکتها دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
۲۰۱ تایید صورتجلسه مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق و تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
۲۰۲ تایید تغییر صاحبان امضاءمجاز صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
۲۰۳ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۹۳۰۵۲۵(امیدنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۲۰۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵(امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۲۰۵ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۹۳۰۴۲۴(اساسنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۲۰۶ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۹۳۰۴۲۴(امیدنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۲۰۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴(امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
۲۰۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴(اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
۲۰۹ برگزاری مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ در محل صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
۲۱۰ دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۴
۲۱۱ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۱۴
۲۱۲ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۱۴
۲۱۳ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق آرمان اندیش دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۱۳
۲۱۴ اسامی حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش(۹۲/۰۷/۰۷) دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۰۸
۲۱۵ آگهی دعوت به مجمع عمومی دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۰۷