صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۷ (تغییر کارمزد مدیر و متولی) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۲۶ (امیدنامه) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱(تغییر کارمزد مدیر صندوق) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ اضافه شدن نماد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ اضافه شدن نماد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ اضافه شدن نماد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ اصلاح تعهدات اوراق سازه پویش تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حق الزحمه متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ اضافه شدن نماد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ اضافه شدن نماد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ تغییر متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ اضافه شدن نماد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ افزایش سقف تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ تغییر نشانی - حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ اضافه شدن نماد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ اضافه شدن نماد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ تغییر کارمزد مدیر تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ تغییرات امیدنامه (افزودن نماد آکورد) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ تغییرات امیدنامه درمجمع ۹۸.۰۲.۲۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ تائیدیه مجمع حق عضویت کانون مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ تغییر امیدنامه صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ تغییر ماهیت صندوق و تغییر امیدنامه با تاییدیه سازمان بورس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تغییرات امیدنامه سال۹۶-تغییر نحوه محاسبه کارمزد ارکان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ تغییرات امیدنامه(تغییر حق الزحمه حسابرس) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ تغییرات امیدنامه (افزایش حداکثر تعداد واحدهای صندوق) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۳/۱۸ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۲۰ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه