صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۱/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۰۵,۱۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۸۹۴,۸۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۵۶,۴۶۷,۹۹۸,۱۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۹,۱۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۷,۳۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۷,۳۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۱/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۱,۲۲۹,۱۸۲ ۱,۲۲۷,۳۷۸ ۱,۲۲۷,۳۷۸ ۰ ۰ ۴,۸۱۵,۵۷۶ ۰ ۳,۷۱۰,۴۰۱ ۱,۱۰۵,۱۷۵ ۱,۳۵۶,۴۶۷,۹۹۸,۱۳۳
  ۲ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۱,۲۲۹,۲۴۴ ۱,۲۲۷,۴۴۰ ۱,۲۲۷,۴۴۰ ۰ ۰ ۴,۸۱۵,۵۷۶ ۰ ۳,۷۱۰,۴۰۱ ۱,۱۰۵,۱۷۵ ۱,۳۵۶,۵۳۵,۵۴۷,۱۱۳
  ۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱,۲۲۹,۲۴۹ ۱,۲۲۷,۴۴۵ ۱,۲۲۷,۴۴۵ ۰ ۰ ۴,۸۱۵,۵۷۶ ۰ ۳,۷۱۰,۴۰۱ ۱,۱۰۵,۱۷۵ ۱,۳۵۶,۵۴۱,۰۸۵,۳۱۷
  ۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱,۲۳۹,۷۸۲ ۱,۲۳۷,۹۸۲ ۱,۲۳۷,۹۸۲ ۰ ۰ ۴,۸۱۵,۵۷۶ ۰ ۳,۷۱۰,۴۰۱ ۱,۱۰۵,۱۷۵ ۱,۳۶۸,۱۸۶,۶۴۸,۹۱۸
  ۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱,۲۵۲,۱۶۷ ۱,۲۴۹,۶۸۳ ۱,۲۴۹,۶۸۳ ۰ ۰ ۴,۸۱۵,۵۷۶ ۰ ۳,۷۱۰,۴۰۱ ۱,۱۰۵,۱۷۵ ۱,۳۸۱,۱۱۸,۸۸۷,۵۲۰
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱,۲۴۱,۳۲۶ ۱,۲۳۸,۸۵۸ ۱,۲۳۸,۸۵۸ ۰ ۰ ۴,۸۱۵,۵۷۶ ۰ ۳,۷۱۰,۴۰۱ ۱,۱۰۵,۱۷۵ ۱,۳۶۹,۱۵۵,۳۸۸,۴۹۶
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱,۲۳۷,۸۶۲ ۱,۲۳۵,۳۸۴ ۱,۲۳۵,۳۸۴ ۰ ۰ ۴,۸۱۵,۵۷۶ ۰ ۳,۷۱۰,۴۰۱ ۱,۱۰۵,۱۷۵ ۱,۳۶۵,۳۱۵,۲۶۰,۸۳۲
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱,۲۴۵,۵۱۳ ۱,۲۴۳,۰۲۶ ۱,۲۴۳,۰۲۶ ۰ ۰ ۴,۸۱۵,۵۷۶ ۰ ۳,۷۱۰,۴۰۱ ۱,۱۰۵,۱۷۵ ۱,۳۷۳,۷۶۱,۳۵۲,۴۳۶
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۱,۲۴۵,۵۷۶ ۱,۲۴۳,۰۸۹ ۱,۲۴۳,۰۸۹ ۰ ۰ ۴,۸۱۵,۵۷۶ ۰ ۳,۷۱۰,۴۰۱ ۱,۱۰۵,۱۷۵ ۱,۳۷۳,۸۳۰,۷۴۶,۵۲۲
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱,۲۴۵,۶۳۹ ۱,۲۴۳,۱۵۲ ۱,۲۴۳,۱۵۲ ۰ ۰ ۴,۸۱۵,۵۷۶ ۰ ۳,۷۱۰,۴۰۱ ۱,۱۰۵,۱۷۵ ۱,۳۷۳,۹۰۰,۱۴۴,۴۹۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱,۲۳۳,۱۴۲ ۱,۲۳۰,۶۶۸ ۱,۲۳۰,۶۶۸ ۰ ۰ ۴,۸۱۵,۵۷۶ ۰ ۳,۷۱۰,۴۰۱ ۱,۱۰۵,۱۷۵ ۱,۳۶۰,۱۰۳,۰۶۹,۹۴۸
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱,۲۱۶,۲۲۵ ۱,۲۱۳,۷۵۵ ۱,۲۱۳,۷۵۵ ۰ ۰ ۴,۸۱۵,۵۷۶ ۰ ۳,۷۱۰,۴۰۱ ۱,۱۰۵,۱۷۵ ۱,۳۴۱,۴۱۱,۹۳۳,۹۸۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱,۲۱۳,۶۷۷ ۱,۲۱۱,۱۹۹ ۱,۲۱۱,۱۹۹ ۰ ۰ ۴,۸۱۵,۵۷۶ ۰ ۳,۷۱۰,۴۰۱ ۱,۱۰۵,۱۷۵ ۱,۳۳۸,۵۸۷,۳۷۲,۳۰۲
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱,۲۴۹,۶۳۰ ۱,۲۴۷,۰۹۰ ۱,۲۴۷,۰۹۰ ۰ ۰ ۴,۸۱۵,۵۷۶ ۰ ۳,۷۱۰,۴۰۱ ۱,۱۰۵,۱۷۵ ۱,۳۷۸,۲۵۲,۷۹۲,۴۷۶
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۱,۲۵۶,۶۳۴ ۱,۲۵۴,۰۹۲ ۱,۲۵۴,۰۹۲ ۰ ۰ ۴,۸۱۵,۵۷۶ ۰ ۳,۷۱۰,۴۰۱ ۱,۱۰۵,۱۷۵ ۱,۳۸۵,۹۹۰,۶۲۸,۶۲۲
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۱,۲۵۶,۸۶۷ ۱,۲۵۴,۳۲۵ ۱,۲۵۴,۳۲۵ ۰ ۰ ۴,۸۱۵,۵۷۶ ۰ ۳,۷۱۰,۴۰۱ ۱,۱۰۵,۱۷۵ ۱,۳۸۶,۲۴۸,۲۸۹,۹۹۷
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱,۲۵۶,۹۳۰ ۱,۲۵۴,۳۸۸ ۱,۲۵۴,۳۸۸ ۰ ۴۵۳ ۴,۸۱۵,۵۷۶ ۱,۱۲۲,۲۶۶ ۳,۷۱۰,۴۰۱ ۱,۱۰۵,۱۷۵ ۱,۳۸۶,۳۱۷,۸۵۷,۲۴۸
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۶۷۱,۷۶۴ ۶۷۰,۴۹۷ ۶۷۰,۴۹۷ ۰ ۰ ۴,۸۱۵,۱۲۳ ۰ ۲,۵۸۸,۱۳۵ ۲,۲۲۶,۹۸۸ ۱,۴۹۳,۱۸۸,۳۵۹,۸۵۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۶۸۳,۹۲۰ ۶۸۲,۶۳۳ ۶۸۲,۶۳۳ ۰ ۰ ۴,۸۱۵,۱۲۳ ۰ ۲,۵۸۸,۱۳۵ ۲,۲۲۶,۹۸۸ ۱,۵۲۰,۲۱۶,۳۷۴,۶۷۳
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۶۷۹,۹۶۵ ۶۷۸,۶۱۵ ۶۷۸,۶۱۵ ۰ ۰ ۴,۸۱۵,۱۲۳ ۰ ۲,۵۸۸,۱۳۵ ۲,۲۲۶,۹۸۸ ۱,۵۱۱,۲۶۸,۱۰۳,۸۲۰
  مشاهده همه