صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۹۰,۹۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۲۰۹,۰۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۵۱۴,۳۶۰,۸۱۴,۶۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۱۷,۳۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۱۴,۷۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۱۴,۷۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱,۹۱۷,۳۵۹ ۱,۹۱۴,۷۲۹ ۱,۹۱۴,۷۲۹ ۰ ۰ ۴,۸۴۷,۴۹۴ ۰ ۳,۹۴۴,۳۹۸ ۷۹۰,۹۰۱ ۱,۵۱۴,۳۶۰,۸۱۴,۶۳۲
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱,۹۱۷,۴۵۴ ۱,۹۱۴,۸۲۳ ۱,۹۱۴,۸۲۳ ۰ ۰ ۴,۸۴۷,۴۹۴ ۰ ۳,۹۴۴,۳۹۸ ۷۹۰,۹۰۱ ۱,۵۱۴,۴۳۵,۶۰۳,۹۴۶
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱,۹۱۷,۵۴۸ ۱,۹۱۴,۹۱۸ ۱,۹۱۴,۹۱۸ ۰ ۰ ۴,۸۴۷,۴۹۴ ۰ ۳,۹۴۴,۳۹۸ ۷۹۰,۹۰۱ ۱,۵۱۴,۵۱۰,۳۹۵,۹۴۹
  ۴ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱,۸۶۶,۲۲۱ ۱,۸۶۳,۶۳۰ ۱,۸۶۳,۶۳۰ ۰ ۰ ۴,۸۴۷,۴۹۴ ۰ ۳,۹۴۴,۳۹۸ ۷۹۰,۹۰۱ ۱,۴۷۳,۹۴۷,۰۴۹,۹۴۲
  ۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱,۸۹۰,۲۶۴ ۱,۸۸۷,۶۳۹ ۱,۸۸۷,۶۳۹ ۰ ۱۷,۹۰۱ ۴,۸۴۷,۴۹۴ ۰ ۳,۹۴۴,۳۹۸ ۷۹۰,۹۰۱ ۱,۴۹۲,۹۳۵,۲۳۱,۳۷۲
  ۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱,۹۴۰,۳۱۲ ۱,۹۳۷,۶۰۸ ۱,۹۳۷,۶۰۸ ۰ ۰ ۴,۸۲۹,۵۹۳ ۰ ۳,۹۴۴,۳۹۸ ۷۷۳,۰۰۰ ۱,۴۹۷,۷۷۰,۸۶۲,۲۴۹
  ۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱,۹۴۲,۹۰۹ ۱,۹۴۰,۲۱۸ ۱,۹۴۰,۲۱۸ ۰ ۰ ۴,۸۲۹,۵۹۳ ۰ ۳,۹۴۴,۳۹۸ ۷۷۳,۰۰۰ ۱,۴۹۹,۷۸۸,۸۰۰,۵۰۱
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱,۹۱۰,۰۹۸ ۱,۹۰۷,۴۳۲ ۱,۹۰۷,۴۳۲ ۰ ۰ ۴,۸۲۹,۵۹۳ ۰ ۳,۹۴۴,۳۹۸ ۷۷۳,۰۰۰ ۱,۴۷۴,۴۴۴,۵۷۸,۲۴۵
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱,۹۱۰,۱۹۵ ۱,۹۰۷,۵۲۹ ۱,۹۰۷,۵۲۹ ۰ ۰ ۴,۸۲۹,۵۹۳ ۱۸,۵۷۵ ۳,۹۴۴,۳۹۸ ۷۷۳,۰۰۰ ۱,۴۷۴,۵۱۹,۷۱۲,۰۲۰
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱,۸۸۱,۶۴۹ ۱,۸۷۹,۰۴۶ ۱,۸۷۹,۰۴۶ ۰ ۰ ۴,۸۲۹,۵۹۳ ۰ ۳,۹۲۵,۸۲۳ ۷۹۱,۵۷۵ ۱,۴۸۷,۴۰۵,۶۹۵,۴۶۲
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱,۸۴۹,۳۵۶ ۱,۸۴۶,۷۷۳ ۱,۸۴۶,۷۷۳ ۰ ۰ ۴,۸۲۹,۵۹۳ ۰ ۳,۹۲۵,۸۲۳ ۷۹۱,۵۷۵ ۱,۴۶۱,۸۵۹,۴۹۲,۸۲۰
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱,۹۱۰,۰۰۲ ۱,۹۰۷,۱۵۴ ۱,۹۰۷,۱۵۴ ۰ ۰ ۴,۸۲۹,۵۹۳ ۰ ۳,۹۲۵,۸۲۳ ۷۱۲,۹۲۷ ۱,۳۵۹,۶۶۱,۲۳۲,۲۹۴
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱,۹۰۵,۰۱۵ ۱,۹۰۲,۱۲۵ ۱,۹۰۲,۱۲۵ ۰ ۰ ۴,۸۲۹,۵۹۳ ۰ ۳,۹۲۵,۸۲۳ ۷۱۲,۹۲۷ ۱,۳۵۶,۰۷۶,۵۲۵,۶۹۹
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱,۹۴۱,۲۸۹ ۱,۹۳۸,۵۷۷ ۱,۹۳۸,۵۷۷ ۰ ۰ ۴,۸۲۹,۵۹۳ ۰ ۳,۹۲۵,۸۲۳ ۷۱۳,۲۶۷ ۱,۳۸۲,۷۲۳,۰۸۹,۴۶۰
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۱,۹۱۷,۲۰۶ ۱,۹۱۴,۵۲۹ ۱,۹۱۴,۵۲۹ ۰ ۰ ۴,۸۲۹,۵۹۳ ۰ ۳,۹۲۵,۸۲۳ ۷۱۳,۲۶۷ ۱,۳۶۵,۵۷۰,۵۸۷,۳۶۹
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱,۹۱۷,۳۰۴ ۱,۹۱۴,۶۲۷ ۱,۹۱۴,۶۲۷ ۰ ۰ ۴,۸۲۹,۵۹۳ ۰ ۳,۹۲۵,۸۲۳ ۷۱۳,۲۶۷ ۱,۳۶۵,۶۴۰,۳۹۵,۲۴۳
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱,۹۱۷,۴۰۲ ۱,۹۱۴,۷۲۵ ۱,۹۱۴,۷۲۵ ۰ ۰ ۴,۸۲۹,۵۹۳ ۰ ۳,۹۲۵,۸۲۳ ۷۱۳,۲۶۷ ۱,۳۶۵,۷۱۰,۲۰۵,۵۶۲
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱,۸۶۹,۴۸۶ ۱,۸۶۶,۸۷۰ ۱,۸۶۶,۸۷۰ ۰ ۰ ۴,۸۲۹,۵۹۳ ۰ ۳,۹۲۵,۸۲۳ ۷۱۳,۲۶۷ ۱,۳۳۱,۵۷۶,۷۹۶,۶۰۶
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱,۸۷۵,۰۸۵ ۱,۸۷۲,۴۵۵ ۱,۸۷۲,۴۵۵ ۰ ۰ ۴,۸۲۹,۵۹۳ ۰ ۳,۹۲۵,۸۲۳ ۷۱۳,۲۶۷ ۱,۳۳۵,۵۶۰,۶۷۴,۵۰۰
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۱,۹۳۵,۵۳۴ ۱,۹۳۲,۸۳۸ ۱,۹۳۲,۸۳۸ ۰ ۰ ۴,۸۲۹,۵۹۳ ۰ ۳,۹۲۵,۶۳۸ ۷۱۳,۲۶۷ ۱,۳۷۸,۶۲۹,۵۱۰,۳۱۲
  مشاهده همه