اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 صورتجلسه مجمع مورخ 1403/04/13 (تغییر پارامترهای بازارگردانی نمادها) ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
2 اسامی حاضرین مجمع صندوق بازارگردانی آرمان اندیش مورخ 1403/04/13 ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
3 آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی آرمان اندیش مورخ 1403/04/13 ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
4 تصميمات مجمع مورخ 1403/03/26ساعت 14:00صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
5 تصميمات مجمع مورخ 1403/03/26ساعت 15:00صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
6 اسامی حاضرین مجمع تغییر پارامتر فجهان.فاران.آرین سلامت مورخ 1403/03/26 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
7 اسامی حاضرین مجمع سالیانه مورخ 1403/03/26 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
8 آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی آرمان اندیش مورخ 1403/03/26 ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
9 آگهي دعوت به مجمع صندوق بازارگرداني آرمان انديش مورخ 1403/03/26 (سالانه) ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
10 تصميمات مجمع مورخ 1403/02/19ساعت 12:00 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
سایز صفحه