صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱,۳۱۷,۰۳۰ ۸۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۰,۵۶۸ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۵۵۷ ۱.۸۸ % ۳۲,۴۳۳ ۲.۰۶ % ۱۷۴,۲۶۱ ۱۱.۰۷ %
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱,۳۱۷,۰۳۰ ۸۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۰,۵۶۵ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۵۵۷ ۱.۸۸ % ۳۲,۴۳۹ ۲.۰۶ % ۱۷۴,۲۶۱ ۱۱.۰۷ %
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱,۳۱۷,۰۳۰ ۸۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۰,۵۶۳ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۵۵۷ ۱.۸۸ % ۳۲,۴۴۴ ۲.۰۶ % ۱۷۴,۲۶۱ ۱۱.۰۷ %
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱,۲۸۷,۶۵۷ ۶۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۰,۵۵۸ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۲,۹۶۳ ۱.۷۵ % ۳۲,۴۴۹ ۱.۷۲ % ۵۰۹,۱۶۴ ۲۷.۰۴ %
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱,۳۰۶,۳۲۲ ۶۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۵۵۲ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۹,۸۷۰ ۲.۱ % ۳۲,۴۵۴ ۱.۷۱ % ۵۰۰,۶۱۵ ۲۶.۳۵ %
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱,۳۰۲,۶۹۵ ۷۳.۳۱ % ۱۵,۲۱۲ ۰.۸۵ % ۲۰,۵۴۳ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۲۷ ۱.۴۵ % ۳۲,۴۵۹ ۱.۸۳ % ۳۸۰,۳۳۴ ۲۱.۴ %
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱,۲۹۸,۱۸۹ ۷۷.۸۴ % ۱۵,۶۱۱ ۰.۹۴ % ۲۰,۵۵۶ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۷۵ ۱.۳۲ % ۳۲,۴۶۴ ۱.۹۵ % ۲۷۸,۷۸۴ ۱۶.۷۲ %
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱,۲۹۷,۷۳۶ ۸۴.۰۲ % ۱۳,۹۸۰ ۰.۹ % ۲۰,۵۱۷ ۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۶۲ ۱.۴۳ % ۳۲,۴۷۰ ۲.۱ % ۱۵۷,۸۴۹ ۱۰.۲۲ %
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱,۲۹۷,۷۳۶ ۸۴.۰۲ % ۱۳,۹۸۰ ۰.۹ % ۲۰,۵۱۴ ۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۶۲ ۱.۴۳ % ۳۲,۴۷۵ ۲.۱ % ۱۵۷,۸۴۹ ۱۰.۲۲ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱,۲۹۷,۷۳۶ ۸۴.۰۲ % ۱۳,۹۸۰ ۰.۹ % ۲۰,۵۱۲ ۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۶۲ ۱.۴۳ % ۳۲,۴۸۰ ۲.۱ % ۱۵۷,۸۴۹ ۱۰.۲۲ %