صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۱۴۶,۰۲۶ ۹.۶۴ % ۶۹,۰۳۵ ۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۴۳,۹۵۵ ۲.۹ % ۱۴۳,۹۷۳ ۱.۲۵ % ۱,۱۱۱,۷۵۴ ۷۳.۴ % ۱۲۵,۰۱۷ ۸.۲۵ %
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۱۴۶,۰۲۶ ۹.۶۴ % ۶۹,۰۳۳ ۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۴۳,۹۵۵ ۲.۹ % ۱۴۳,۹۷۸ ۱.۲۵ % ۱,۱۱۱,۷۵۴ ۷۳.۴ % ۱۲۵,۰۱۷ ۸.۲۵ %
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱۴۶,۰۲۶ ۹.۶۴ % ۶۹,۰۳۱ ۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۴۳,۸۹۳ ۲.۹ % ۱۴۳,۹۸۴ ۱.۲۵ % ۱,۱۱۱,۷۵۴ ۷۳.۴ % ۱۲۵,۰۱۷ ۸.۲۵ %
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۶,۲۲۲ ۹.۸۷ % ۵۹,۰۲۱ ۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۴۱,۶۴۸ ۲.۸۱ % ۱۱۵,۷۶۹ ۱.۲۸ % ۱,۱۱۹,۵۰۴ ۷۵.۵۳ % ۹۶,۷۹۷ ۶.۵۳ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱۵۲,۵۳۶ ۱۰.۰۸ % ۵۸,۹۶۳ ۳.۹ % ۰ ۰ % ۵۰,۷۱۶ ۳.۳۵ % ۹۹,۶۰۰ ۱.۱۲ % ۱,۱۵۱,۶۴۸ ۷۶.۰۹ % ۸۲,۶۱۳ ۵.۴۶ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۵۷,۵۵۴ ۱۰.۹۴ % ۴۹,۰۷۹ ۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۹۶ ۱.۳ % ۷۰,۸۲۹ ۱.۱۸ % ۱,۱۴۴,۱۰۹ ۷۹.۴۳ % ۵۳,۸۳۷ ۳.۷۴ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۶۰,۵۱۲ ۱۰.۵۸ % ۴۹,۰۵۲ ۳.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۹۶ ۱.۲۴ % ۱۴۴,۹۷۳ ۱.۱۲ % ۱,۱۴۴,۵۷۳ ۷۵.۴ % ۱۲۷,۹۷۵ ۸.۴۳ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱۶۰,۹۵۷ ۱۰.۵۳ % ۴۸,۸۲۵ ۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۹۳ ۱.۲۳ % ۱۵۵,۳۱۳ ۱.۱۱ % ۱,۱۴۴,۹۷۹ ۷۴.۸۹ % ۱۳۸,۳۰۹ ۹.۰۵ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۱۶۰,۹۵۷ ۱۰.۵۳ % ۴۸,۸۲۲ ۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۹۳ ۱.۲۳ % ۱۵۵,۳۱۸ ۱.۱۱ % ۱,۱۴۴,۹۷۹ ۷۴.۸۹ % ۱۳۸,۳۰۹ ۹.۰۵ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱۶۰,۹۵۷ ۱۰.۵۲ % ۴۸,۸۲۰ ۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۹۶ ۱.۲۲ % ۱۵۵,۳۲۳ ۱.۱۱ % ۱,۱۴۴,۹۷۹ ۷۴.۹ % ۱۳۸,۳۰۹ ۹.۰۵ %