اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۴,۴۹۱,۸۴۴ ۶۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۵۴۸,۲۰۱ ۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۸,۴۴۱ ۱۹.۹۳ % ۲۹۹,۵۴۶ ۴.۲۴ % ۳۲۰,۱۴۹ ۴.۵۳ %
۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۴,۴۹۱,۸۴۴ ۶۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۵۴۷,۹۰۹ ۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۸,۴۴۱ ۱۹.۹۳ % ۲۹۸,۳۹۱ ۴.۲۲ % ۳۲۰,۱۴۹ ۴.۵۳ %
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۴,۴۹۱,۸۴۴ ۶۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۵۴۷,۶۱۷ ۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۸,۴۴۱ ۱۹.۹۳ % ۲۹۷,۳۷۶ ۴.۲۱ % ۳۲۰,۱۴۹ ۴.۵۳ %
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۴,۵۸۲,۴۵۴ ۶۴.۰۵ % ۰ ۰ % ۵۴۷,۳۲۶ ۷.۶۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۷,۵۶۴ ۱۹.۶۷ % ۲۷۴,۸۹۲ ۳.۸۴ % ۳۴۲,۴۰۷ ۴.۷۹ %
۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۴,۶۸۰,۴۰۹ ۶۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۵۴۷,۰۳۵ ۷.۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۶,۶۴۷ ۱۹.۱۸ % ۲۶۲,۹۸۲ ۳.۵۶ % ۴۸۰,۶۳۹ ۶.۵۱ %
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۴,۶۸۰,۴۰۹ ۶۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۵۴۶,۷۴۴ ۷.۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۶,۶۴۷ ۱۹.۱۸ % ۲۶۱,۸۲۳ ۳.۵۴ % ۴۸۰,۶۳۹ ۶.۵۱ %
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۴,۶۸۰,۴۰۹ ۶۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۵۴۶,۴۵۴ ۷.۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۶,۶۴۷ ۱۹.۱۸ % ۲۶۰,۶۶۵ ۳.۵۳ % ۴۸۰,۶۳۹ ۶.۵۱ %
۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۴,۷۸۴,۸۱۶ ۶۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۵۴۶,۱۶۴ ۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۳,۵۳۴ ۱۸.۸۵ % ۲۶۳,۲۰۳ ۳.۵۱ % ۴۸۹,۵۸۰ ۶.۵۳ %
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۴,۷۸۱,۳۷۸ ۶۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۵۴۵,۸۷۵ ۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۳,۵۳۴ ۱۹.۱۸ % ۲۶۲,۰۳۱ ۳.۵۶ % ۳۶۵,۷۳۳ ۴.۹۶ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۴,۸۴۴,۱۸۲ ۶۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۵۴۵,۵۸۵ ۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۵,۶۷۱ ۱۸.۵۲ % ۳۶۱,۶۸۹ ۴.۸ % ۳۸۷,۶۸۹ ۵.۱۵ %