صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۲۸۳,۸۱۲ ۷۳.۴۱ ۱,۱۹۲,۰۰۶ ۷۳.۹۳ ۱,۳۰۸,۲۹۹ ۸۳.۳۶ ۱,۳۷۹,۵۷۹ ۸۷.۲۲
سایر سهام ۳۴,۰۸۱ ۸.۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ۹۷,۹۹۰ ۶.۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ۵۵,۵۶۶ ۳.۵۴ ۵۴,۶۶۸ ۳.۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
اوراق مشارکت ۱۱,۳۸۱ ۲.۹۴ ۴۲,۵۰۷ ۲.۶۴ ۳۶,۷۵۲ ۲.۳۴ ۴۱,۱۵۲ ۲.۶
اوراق سپرده ۱۱۹ ۰.۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۹,۴۸۸ ۵.۰۴ ۲۵,۶۴۶ ۱.۵۹ ۳۷,۹۲۳ ۲.۴۲ ۱۹,۶۰۳ ۱.۲۴
سایر دارایی‌ها ۱۳,۲۹۸ ۳.۴۴ ۲۶,۴۲۳ ۱.۶۴ ۲۹,۲۴۴ ۱.۸۶ ۳۰,۱۷۰ ۱.۹۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۴۲,۰۹۳ ۳۶.۷۵ ۲۲۷,۷۳۸ ۱۴.۱۲ ۱۰۱,۵۹۹ ۶.۴۷ ۵۶,۵۵۷ ۳.۵۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد