صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۸۴,۵۷۷ ۸۲.۷۸ ۱,۷۱۳,۱۰۲ ۸۶.۶ ۱,۳۹۶,۷۳۸ ۸۴.۸۴ ۱,۲۵۷,۷۸۱ ۸۳.۰۴
اوراق ۱۰,۰۵۵ ۲.۹۳ ۲۸,۵۷۷ ۱.۴۴ ۵۱,۳۱۶ ۳.۱۲ ۶۹,۰۳۵ ۴.۵۶
وجه نقد ۱۹,۲۲۲ ۵.۵۹ ۴۴,۴۳۷ ۲.۲۵ ۲۵,۲۶۴ ۱.۵۳ ۴۳,۹۵۵ ۲.۹
سایر دارایی‌ها ۱۲,۹۰۳ ۳.۷۵ ۱۳,۴۸۹ ۰.۶۸ ۱۹,۴۶۸ ۱.۱۸ ۱۸,۹۵۶ ۱.۲۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۵۲,۹۱۸ ۷۳.۵۷ ۱,۳۶۷,۲۹۸ ۶۹.۱۲ ۱,۱۷۱,۸۴۰ ۷۱.۱۸ ۱,۱۱۱,۷۵۴ ۷۳.۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۱۶,۷۶۸ ۳۳.۹۷ ۱۷۸,۵۰۷ ۹.۰۲ ۱۵۳,۴۷۶ ۹.۳۲ ۱۲۵,۰۱۷ ۸.۲۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد