اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1403/04/26 1,772,001 1,769,521 1,769,521 0 0 7,981,835 0 5,182,011 2,799,824 4,954,347,291,425
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1403/04/25 1,771,752 1,769,272 1,769,272 0 0 7,981,835 0 5,182,011 2,799,824 4,953,650,493,893
3 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1403/04/24 1,771,554 1,769,074 1,769,074 0 500 7,981,835 0 5,182,011 2,799,824 4,953,094,522,154
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1403/04/23 1,804,039 1,801,510 1,801,510 0 0 7,981,335 0 5,182,011 2,799,324 5,043,009,430,394
5 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1403/04/22 1,842,806 1,840,221 1,840,221 0 0 7,981,335 0 5,182,011 2,799,324 5,151,374,693,280
6 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1403/04/21 1,842,574 1,839,988 1,839,988 0 0 7,981,335 0 5,182,011 2,799,324 5,150,723,810,674
7 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1403/04/20 1,842,342 1,839,757 1,839,757 0 0 7,981,335 0 5,182,011 2,799,324 5,150,075,093,166
8 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1403/04/19 1,875,493 1,872,852 1,872,852 0 0 7,981,335 0 5,182,011 2,799,324 5,242,720,212,201
9 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1403/04/18 1,874,533 1,871,897 1,871,897 0 41,100 7,981,335 0 5,182,011 2,799,324 5,240,047,213,012
10 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1403/04/17 1,901,432 1,898,725 1,898,725 0 0 7,940,235 0 5,182,011 2,758,224 5,237,109,956,457
11 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1403/04/16 1,936,209 1,933,465 1,933,465 0 0 7,940,235 0 5,182,011 2,758,224 5,332,929,644,189
12 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1403/04/15 1,858,347 1,855,713 1,855,713 0 0 7,940,235 0 5,182,011 2,758,224 5,118,472,496,522
13 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1403/04/14 1,858,193 1,855,559 1,855,559 0 0 7,940,235 0 5,182,011 2,758,224 5,118,046,791,226
14 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1403/04/13 1,858,038 1,855,404 1,855,404 0 30,164 7,940,235 0 5,182,011 2,758,224 5,117,620,672,696
15 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1403/04/12 1,842,064 1,839,420 1,839,420 0 0 7,910,071 0 5,182,011 2,728,060 5,018,048,013,203
16 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1403/04/11 1,880,031 1,877,341 1,877,341 0 0 7,910,071 0 5,182,011 2,728,060 5,121,499,732,836
17 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1403/04/10 1,935,442 1,932,682 1,932,682 0 0 7,910,071 0 5,182,011 2,728,060 5,272,473,778,071
18 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1403/04/09 2,013,641 2,010,732 2,010,732 0 0 7,910,071 0 5,182,011 2,728,060 5,485,398,763,741
19 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1403/04/08 2,023,423 2,020,508 2,020,508 0 0 7,910,071 0 5,182,011 2,728,060 5,512,068,330,905
20 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1403/04/07 2,023,279 2,020,364 2,020,364 0 0 7,910,071 0 5,182,011 2,728,060 5,511,675,129,957