صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۳) ۰
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۰ ۰ (۰.۱۵) ۰
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ (۰.۸۵) ۰.۲۷ (۹۵.۵۸) ۱۶۶.۲۲
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۰.۹۴) (۲.۳۳) (۹۶.۷۷) (۹۹.۹۸)
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۰.۸۷ (۰.۳۳) ۲,۲۹۳.۸۲ (۷۰.۱۳)
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۰.۲۸ (۰.۸۹) ۱۷۸.۷ (۹۶.۱۷)
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۰.۶۱) (۰.۸۸) (۸۹.۴۷) (۹۵.۹۸)
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۳) ۰
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۳) ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱.۰۱ (۰.۰۳) ۳,۸۸۰.۲۸ (۱۱.۳)
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱.۳۹ ۰.۱۵ ۱۵,۵۱۷.۲۶ ۷۰.۴۲
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۰.۲۱ (۰.۳) ۱۱۵.۸۶ (۶۷.۱)
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ (۲.۸۸) (۱.۸۸) (۱۰۰) (۹۹.۹)
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ (۰.۵۶) (۰.۰۵) (۸۷.۰۴) (۱۵.۷)
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ (۰.۰۲) ۰ (۶.۵۶) ۰
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۸۷.۰۸ ۰.۰۲ ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷.۴۲
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ (۱.۷۸) (۰.۹۶) (۹۹.۸۶) (۹۷.۰۵)
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۰.۵۹ (۰.۲۲) ۷۶۲.۵۷ (۵۴.۷۴)
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ (۰.۰۴) ۰.۰۲ (۱۴.۰۷) ۷.۲۳