صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
راهنمای سرمایه‌گذاری
حسابهای بانکی صندوق
   

بانک دی شعبه آفریقا - 0203613284009
  بانک دی شعبه افریقا - 0103628104004

بانک دی شعبه یوسف آباد - 0204717280000

بانک آینده شعبه ولیعصر ساعی - 0203361545000

بانک بانک آینده شعبه ولیعصر ساعی - 0801281236004

بانک بانک آینده شعبه ولیعصر ساعی - 0100343444000

بانک بانک آینده شعبه ولیعصر ساعی - 0100405437006

بانک بانک سینا شعبه گاندی - 450.816.3897020.1

بانک بانک سینا شعبه گاندی - 450.4.3897020.1
****لازم به ذکر است با توجه به اینکه صندوق از نوع بازارگردانی می باشد هر حساب بانکی مختص یک سبد می باشد لطفا از واریز بدون هماهنگی به حساب های بانکی صندوق جدا خودداری فرمائید.****
راهنمای سرمایه گذاری

 

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری
١) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم مشخصات سرمایه گذار به همراه فرم پذیره‌نویسی/ درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری فرم پذیره نویسی/ درخواست صدور واحد سرمایه گذاری
٢) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه
٣) افتتاح حساب متمرکز 
3) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه  فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق رسید پذیره نویسی
4)دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر اعلامیه صدور واحد سرمایه گذاری
5)تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار گواهی سرمایه گذاری عادی
دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری
١) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری
٢) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر
٣) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است
٤) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی
٥) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی
فرم درخواست ابطال تمام یا قسمتی از واحد سرمایه گذاری
رسید درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری
اعلامیه ابطال واحد سرمایه گذاری
توجه : قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری بر اساس قیمت ابطال روز پس از ارایه درخواست ابطال محاسبه می شود.