اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ تغییرات اساسنامه صندوق بازارگردانی آرمان اندیش تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ تاییدیه سازمان در خصوص تصویب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ با موضوع تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵(تصویب صورتهای مالی و انتخاب حسابرس و روزنامه) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰(تمدید مدت فعالیت) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴(تغییر آدرس) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ تغییرات اساسنامه(تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۸۱۲۲۹) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ تغییرات اساسنامه(آگهی برروی کدال) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ تغییرات اساسنامه(تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷۱۲۲۹) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ تغییرات اساسنامه(تغییر واحدهای ممتاز) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ تغییر اساسنامه صندوق انتخاب مجدد حسابرس و روزنامه کثیرالانتشار(مجمع ۱۱.۰۲.۹۷) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ تغییر اساسنامه صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ تغییر نام صندوق و تمدید فعالیت تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ تغییر ترکیب دارندگان واحد های ممتاز مجمع(۱۱.۰۲.۹۷) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ تغییرات اساسنامه (تغییر حداکثر واحدهای سرمایه ‏گذاری نزد هر سرمایه‏ گذار از ۵% به ۱۰% حداکثر واحدهای سرمایه‏ گذاری صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ تغییرات اساسنامه (تغییر حسابرس و تصویب صورتهای مالی) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ تغییرات اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۵ تغییر امضاداران تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تغییر روزنامه کثیرالانتشار تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ حذف رکن ضامن تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ تغییرات اساسنامه تغییرات اساس نامه