صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
هفته گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ (۱.۲۵۹)% (۴.۱۱۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ %۱۶۳.۹۹ (۵.۸۵۹)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ %۱۵۵.۴۰۷ (۹.۱۱۸)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ %۱۱۶.۶۷۲ (۲.۴۳۴)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ %۵.۴۲۷ %۸.۰۵۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ %۲۲.۷۳۸ %۴۸۴۱.۸۰۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱.۰۹۹۰۸۶۰۴۰۱۵۹۰۹E+۲۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%