اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی خرداد ماه ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹- حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ گزارش صورت وضعیت پرتفوی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ گزارش صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ گزارش صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی آبان ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی مهر ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی شهریور ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی مرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی تیر ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹- حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹- حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ گزارش صورت وضعیت پرتفوی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ گزارش صورت وضعیت پرتفوی خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ گزارش عملکرد ۹ ماهه مدیر منتهی به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به آذر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱- حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ گزارش عملکرد ۶ماهه مدیر منتهی به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱- حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به مهرماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ گزارش عملکرد ۶ماهه مدیر منتهی به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به تیر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد ۳ماهه مدیر منتهی به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹- حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ گزارش عملکرد سالانه مدیر منتهی به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹- حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ گزارش عملکرد سالانه مدیر منتهی به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ گزارش عملکرد ۹ماهه مدیر منتهی به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به آبان ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ گزارش عملکرد مدیر منتهی به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱- حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱- حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به مهر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ گزارش عملکرد مدیر منتهی به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به تیر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد مدیر منتهی به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی (حسابرسی شده) منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ گزارش عملکرد (حسابرسی شده) منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ گزارش عملکرد (حسابرسی نشده) منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی (حسابرسی نشده) منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی (حسابرسی نشده) منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ گزارش عملکرد (حسابرسی نشده) منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به آبان ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ گزارش عملکرد (حسابرسی شده) منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی (حسابرسی شده) منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به مهر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ گزارش عملکرد (حسابرسی نشده) منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به تیر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد (حسابرسی نشده) منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ گزارش عملکردیکساله (حسابرسی شده) منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹-اصلاحی دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی سالانه (حسابرسی شده) منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹- اصلاحیه دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی سالانه (حسابرسی شده) منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ گزارش عملکردیکساله (حسابرسی شده) منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی سالانه (حسابرسی نشده) منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ گزارش عملکردیکساله (حسابرسی نشده) منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به دی ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به آذر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به آبان ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی ۶ماهه (حسابرسی شده) منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به مهرماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی ۶ماهه (حسابرسی نشده) منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ صورتهای مالی حسابرسی شده (اصلاح شده) یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش حسابرسی شده یک ساله منتهی به ۲۹ /۱۳۹۷/۱۲ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش حسابرسی نشده یک ساله منتهی به ۲۹ /۱۳۹۷/۱۲ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به دی ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ صورت مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ گزارش عمکرد منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذتری مشترک آرمان اندیش دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عمکرد منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ صورتهای مالی یکساله حسابرسی شده منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورتهای مالی یکساله حسابرسی نشده منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به دی ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ صورت مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش منتهی به آذر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ صورت مالی حسابرسی شده ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ صورتهای مالی دوره مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۶.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ صورتهای مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۹۶.۰۳.۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ صورتهای مالی یکساله حسابرسی شده منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورتهای مالی یکساله حسابرسی نشده منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ صورت مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به۹۵۰۹۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ گزارش عملکردحسابرسی نشده منتهی به۹۵۰۹۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ گزارش عملکردحسابرسی شده منتهی به۹۵۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ صورت مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به۹۵۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ گزارش عملکردحسابرسی نشده منتهی به۹۵۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به۹۵۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ گزارش عملکردحسابرسی نشده منتهی به۹۵۰۳۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ صورت مالی سه ماهه حسابرسی نشده منتهی به۹۵۰۳۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش حسابرسی شده یک ساله منتهی به۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ گزارش عملکردحسابرسی شده منتهی به۹۴۱۲۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ گزارش عملکردحسابرسی نشده منتهی به۹۴۱۲۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش حسابرسی نشده یک ساله منتهی به۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ صورت های مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۹۴۰۹۳۰ صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ صورتهای مالی حسابرسی شده ۶ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ گزارش عملکردحسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد ۳ماهه ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ صورت مالی ۳ماهه ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ گزارش عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ گزارش عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۱۳۹۳/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ گزارش عملکرد حسابرسی شده۹۳۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ صورت مالی حسابرسی شده۹۳۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ صورت مالی حسابرسی نشده ۹۳۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ 'گزارش عملکرد ۶ ماهه۹۳۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۹۳۰۳۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱۳۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ گزارش عملکرد منتهی به۹۲۱۲۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ گزارش فعالیت هیئت مدیره منتهی به۹۲۱۲۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد ۹۲۱۲۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش حسابرسی نشده یک ساله منتهی به ۲۹ /۱۳۹۲/۱۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ صورت های مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۹۲۰۹۳۰ صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش برای دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۹۲۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ صورتهای مالی حسابرسی نشده ۶ماهه برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ گزارش فعالیت مدیران صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش برای دوره مالی ۶ماه و۹روزه منتهی به۱۳۹۱/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ صورتهای مالی حسابرسی شده ۶ماه و ۹روزه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ گزارش فعالیت مدیران صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش برای دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۹۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ صورتهای مالی ۶ماه و ۹روزه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی شده به تاریخ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ دانلود
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ گزارش فعالیت مدیران صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش برای دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۹۱/۰۹/۲۱ دانلود
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ صورتهای مالی سه ماهه تاریخ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ دانلود