صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1401/04/03 1,917,359 1,914,729 1,914,729 0 0 4,847,494 0 3,944,398 790,901 1,514,360,814,632
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1401/04/02 1,917,454 1,914,823 1,914,823 0 0 4,847,494 0 3,944,398 790,901 1,514,435,603,946
3 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1401/04/01 1,917,548 1,914,918 1,914,918 0 0 4,847,494 0 3,944,398 790,901 1,514,510,395,949
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1401/03/31 1,866,221 1,863,630 1,863,630 0 0 4,847,494 0 3,944,398 790,901 1,473,947,049,942
5 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1401/03/30 1,890,264 1,887,639 1,887,639 0 17,901 4,847,494 0 3,944,398 790,901 1,492,935,231,372
6 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1401/03/29 1,940,312 1,937,608 1,937,608 0 0 4,829,593 0 3,944,398 773,000 1,497,770,862,249
7 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1401/03/28 1,942,909 1,940,218 1,940,218 0 0 4,829,593 0 3,944,398 773,000 1,499,788,800,501
8 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1401/03/27 1,910,098 1,907,432 1,907,432 0 0 4,829,593 0 3,944,398 773,000 1,474,444,578,245
9 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1401/03/26 1,910,195 1,907,529 1,907,529 0 0 4,829,593 18,575 3,944,398 773,000 1,474,519,712,020
10 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1401/03/25 1,881,649 1,879,046 1,879,046 0 0 4,829,593 0 3,925,823 791,575 1,487,405,695,462
11 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1401/03/24 1,849,356 1,846,773 1,846,773 0 0 4,829,593 0 3,925,823 791,575 1,461,859,492,820
12 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1401/03/23 1,910,002 1,907,154 1,907,154 0 0 4,829,593 0 3,925,823 712,927 1,359,661,232,294
13 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1401/03/22 1,905,015 1,902,125 1,902,125 0 0 4,829,593 0 3,925,823 712,927 1,356,076,525,699
14 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1401/03/21 1,941,289 1,938,577 1,938,577 0 0 4,829,593 0 3,925,823 713,267 1,382,723,089,460
15 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1401/03/20 1,917,206 1,914,529 1,914,529 0 0 4,829,593 0 3,925,823 713,267 1,365,570,587,369
16 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1401/03/19 1,917,304 1,914,627 1,914,627 0 0 4,829,593 0 3,925,823 713,267 1,365,640,395,243
17 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1401/03/18 1,917,402 1,914,725 1,914,725 0 0 4,829,593 0 3,925,823 713,267 1,365,710,205,562
18 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1401/03/17 1,869,486 1,866,870 1,866,870 0 0 4,829,593 0 3,925,823 713,267 1,331,576,796,606
19 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1401/03/16 1,875,085 1,872,455 1,872,455 0 0 4,829,593 0 3,925,823 713,267 1,335,560,674,500
20 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1401/03/15 1,935,534 1,932,838 1,932,838 0 0 4,829,593 0 3,925,638 713,267 1,378,629,510,312