صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴۹,۷۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۵۰,۲۶۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۸۳,۶۱۶,۳۲۴,۲۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۷۸,۵۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۷۵,۶۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۷۵,۶۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۹/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱,۹۷۸,۵۷۵ ۱,۹۷۵,۶۱۲ ۱,۹۷۵,۶۱۲ ۰ ۰ ۴,۹۳۰,۹۷۵ ۰ ۴,۱۶۹,۰۴۹ ۶۴۹,۷۳۱ ۱,۲۸۳,۶۱۶,۳۲۴,۲۴۶
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۱,۹۷۹,۱۶۹ ۱,۹۷۶,۲۰۸ ۱,۹۷۶,۲۰۸ ۰ ۰ ۴,۹۳۰,۹۷۵ ۰ ۴,۱۶۹,۰۴۹ ۶۴۹,۷۳۱ ۱,۲۸۴,۰۰۳,۳۶۴,۳۵۶
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۱,۹۸۶,۲۸۶ ۱,۹۸۳,۳۱۶ ۱,۹۸۳,۳۱۶ ۰ ۰ ۴,۹۳۰,۹۷۵ ۰ ۴,۱۶۹,۰۴۹ ۶۴۹,۷۳۱ ۱,۲۸۸,۶۲۲,۱۸۲,۳۲۶
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۱,۹۸۷,۰۴۴ ۱,۹۸۴,۰۹۵ ۱,۹۸۴,۰۹۵ ۰ ۰ ۴,۹۳۰,۹۷۵ ۰ ۴,۱۶۹,۰۴۹ ۶۴۹,۷۳۱ ۱,۲۸۹,۱۲۷,۷۰۴,۸۸۰
  ۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۱,۹۹۶,۷۳۳ ۱,۹۹۳,۷۷۴ ۱,۹۹۳,۷۷۴ ۰ ۰ ۴,۹۳۰,۹۷۵ ۰ ۴,۱۶۹,۰۴۹ ۶۴۹,۷۳۱ ۱,۲۹۵,۴۱۶,۷۵۶,۹۸۱
  ۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۱,۹۹۷,۰۹۷ ۱,۹۹۴,۱۳۸ ۱,۹۹۴,۱۳۸ ۰ ۰ ۴,۹۳۰,۹۷۵ ۰ ۴,۱۶۹,۰۴۹ ۶۴۹,۷۳۱ ۱,۲۹۵,۶۵۳,۲۶۶,۹۶۵
  ۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱,۹۹۷,۴۶۱ ۱,۹۹۴,۵۰۲ ۱,۹۹۴,۵۰۲ ۰ ۰ ۴,۹۳۰,۹۷۵ ۰ ۴,۱۶۹,۰۴۹ ۶۴۹,۷۳۱ ۱,۲۹۵,۸۸۹,۷۸۲,۸۷۲
  ۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱,۹۷۵,۴۶۸ ۱,۹۷۲,۵۰۶ ۱,۹۷۲,۵۰۶ ۰ ۰ ۴,۹۳۰,۹۷۵ ۰ ۴,۱۶۹,۰۴۹ ۶۴۹,۷۳۱ ۱,۲۸۱,۵۹۷,۹۷۹,۸۲۹
  ۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱,۹۶۴,۱۴۲ ۱,۹۶۱,۲۰۰ ۱,۹۶۱,۲۰۰ ۰ ۰ ۴,۹۳۰,۹۷۵ ۰ ۴,۱۶۹,۰۴۹ ۶۴۹,۷۳۱ ۱,۲۷۴,۲۵۲,۲۷۸,۲۶۵
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱,۹۹۳,۷۲۴ ۱,۹۹۰,۷۶۵ ۱,۹۹۰,۷۶۵ ۰ ۰ ۴,۹۳۰,۹۷۵ ۰ ۴,۱۶۹,۰۴۹ ۶۴۹,۷۳۱ ۱,۲۹۳,۴۶۱,۸۳۷,۸۷۸
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۲,۰۰۵,۳۴۲ ۲,۰۰۲,۲۵۲ ۲,۰۰۲,۲۵۲ ۰ ۰ ۴,۹۳۰,۹۷۵ ۰ ۴,۱۶۹,۰۴۹ ۶۴۹,۷۳۱ ۱,۳۰۰,۹۲۵,۴۸۵,۲۴۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۱,۹۹۱,۲۰۷ ۱,۹۸۸,۱۷۱ ۱,۹۸۸,۱۷۱ ۰ ۰ ۴,۹۳۰,۹۷۵ ۰ ۴,۱۶۹,۰۴۹ ۶۴۹,۷۳۱ ۱,۲۹۱,۷۷۶,۲۴۵,۲۶۸
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۱,۹۹۱,۸۸۳ ۱,۹۸۸,۸۴۷ ۱,۹۸۸,۸۴۷ ۰ ۰ ۴,۹۳۰,۹۷۵ ۰ ۴,۱۶۹,۰۴۹ ۶۴۹,۷۳۱ ۱,۲۹۲,۲۱۵,۶۴۴,۲۰۸
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱,۹۸۵,۶۶۲ ۱,۹۸۲,۶۲۶ ۱,۹۸۲,۶۲۶ ۰ ۰ ۴,۹۳۰,۹۷۵ ۰ ۴,۱۶۹,۰۴۹ ۶۴۹,۷۳۱ ۱,۲۸۸,۱۷۳,۵۰۵,۵۳۷
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۲,۰۰۵,۲۲۵ ۲,۰۰۲,۱۸۹ ۲,۰۰۲,۱۸۹ ۰ ۰ ۴,۹۳۰,۹۷۵ ۰ ۴,۱۶۹,۰۴۹ ۶۴۹,۷۳۱ ۱,۳۰۰,۸۸۴,۰۸۹,۹۶۳
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۲,۰۰۸,۸۹۷ ۲,۰۰۵,۸۱۲ ۲,۰۰۵,۸۱۲ ۰ ۰ ۴,۹۳۰,۹۷۵ ۰ ۴,۱۶۹,۰۴۹ ۶۴۹,۷۳۱ ۱,۳۰۳,۲۳۷,۹۲۱,۹۳۳
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۱,۹۹۹,۲۴۱ ۱,۹۹۶,۲۲۸ ۱,۹۹۶,۲۲۸ ۰ ۰ ۴,۹۳۰,۹۷۵ ۰ ۴,۱۶۹,۰۴۹ ۶۴۹,۷۳۱ ۱,۲۹۷,۰۱۱,۳۳۴,۲۳۰
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱,۹۶۴,۱۸۵ ۱,۹۶۱,۲۷۳ ۱,۹۶۱,۲۷۳ ۰ ۰ ۴,۹۳۰,۹۷۵ ۰ ۴,۱۶۹,۰۴۹ ۶۴۹,۷۳۱ ۱,۲۷۴,۲۹۹,۸۵۸,۸۶۱
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۱,۹۲۵,۱۰۳ ۱,۹۲۲,۲۵۴ ۱,۹۲۲,۲۵۴ ۰ ۰ ۴,۹۳۰,۹۷۵ ۰ ۴,۱۶۹,۰۴۹ ۶۴۹,۷۳۱ ۱,۲۴۸,۹۴۸,۲۶۲,۶۳۱
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۱,۹۲۵,۳۱۳ ۱,۹۲۲,۴۶۴ ۱,۹۲۲,۴۶۴ ۰ ۰ ۴,۹۳۰,۹۷۵ ۰ ۴,۱۶۹,۰۴۹ ۶۴۹,۷۳۱ ۱,۲۴۹,۰۸۴,۴۶۳,۶۲۳
  مشاهده همه