صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱ ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۰۴ ۹۸.۲۵ % ۱۱۰ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۳۴۱۲ ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۰۴ ۹۸.۲۶ % ۱۰۹ ۱.۷۴ % ۰ ۰ %
۳۴۱۳ ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۰۴ ۹۸.۲۸ % ۱۰۸ ۱.۷۲ % ۰ ۰ %
۳۴۱۴ ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۰۴ ۹۸.۲۹ % ۱۰۷ ۱.۷۱ % ۰ ۰ %
۳۴۱۵ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۰۴ ۹۸.۳۱ % ۱۰۶ ۱.۷ % ۰ ۰ %
۳۴۱۶ ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۰۴ ۹۸.۳۲ % ۱۰۶ ۱.۶۸ % ۰ ۰ %
۳۴۱۷ ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۰۴ ۹۸.۳۳ % ۱۰۵ ۱.۶۷ % ۰ ۰ %
۳۴۱۸ ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۰۴ ۹۸.۳۵ % ۱۰۴ ۱.۶۵ % ۰ ۰ %
۳۴۱۹ ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۰۴ ۹۸.۳۶ % ۱۰۳ ۱.۶۴ % ۰ ۰ %