صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱,۱۲۶,۷۹۵ ۶۶.۹۶ % ۱۶۷,۲۴۹ ۹.۹۴ % ۴۸,۷۷۴ ۲.۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۹۶ ۱.۱۱ % ۱۷,۰۱۹ ۱.۰۱ % ۳۰۴,۲۴۸ ۱۸.۰۸ %
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱,۱۱۵,۴۳۹ ۶۶.۷۳ % ۱۷۲,۷۴۱ ۱۰.۳۳ % ۴۸,۷۸۸ ۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۷۹ ۱.۱۲ % ۱۷,۰۲۴ ۱.۰۲ % ۲۹۸,۸۹۹ ۱۷.۸۸ %
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱,۱۱۶,۲۴۲ ۶۷.۹۹ % ۱۷۵,۰۴۹ ۱۰.۶۶ % ۴۸,۷۵۰ ۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۸۸ ۱.۳۵ % ۱۷,۰۲۸ ۱.۰۴ % ۲۶۲,۵۲۴ ۱۵.۹۹ %
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱,۱۴۸,۸۹۸ ۶۶.۳۵ % ۱۷۵,۸۷۲ ۱۰.۱۶ % ۴۸,۷۳۰ ۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۸۸ ۱.۲۸ % ۱۷,۰۳۳ ۰.۹۸ % ۳۱۸,۸۵۹ ۱۸.۴۱ %
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۱,۱۵۳,۰۸۱ ۷۵.۴۳ % ۱۷۵,۸۴۵ ۱۱.۵ % ۴۸,۶۷۸ ۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۰۵ ۱.۴۵ % ۱۷,۰۳۷ ۱.۱۱ % ۱۱۱,۹۱۱ ۷.۳۲ %
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۱,۱۵۳,۰۸۱ ۷۵.۴۳ % ۱۷۵,۸۴۵ ۱۱.۵ % ۴۸,۶۷۶ ۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۰۵ ۱.۴۵ % ۱۷,۰۴۲ ۱.۱۱ % ۱۱۱,۹۱۱ ۷.۳۲ %
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱,۱۵۳,۰۸۱ ۷۵.۴۳ % ۱۷۵,۸۴۵ ۱۱.۵ % ۴۸,۶۷۳ ۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۰۵ ۱.۴۵ % ۱۷,۰۴۶ ۱.۱۲ % ۱۱۱,۹۱۱ ۷.۳۲ %
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۱,۱۵۹,۳۰۳ ۷۵.۸۹ % ۱۷۶,۷۵۰ ۱۱.۵۷ % ۴۸,۶۴۹ ۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۷۴ ۱.۳۷ % ۲۱,۰۰۶ ۱.۳۸ % ۱۰۱,۰۸۵ ۶.۶۲ %
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۱,۱۸۳,۸۵۱ ۷۵.۹۹ % ۱۷۸,۱۰۶ ۱۱.۴۴ % ۴۸,۵۷۵ ۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۷۳ ۱.۵۵ % ۱۹,۷۹۹ ۱.۲۷ % ۱۰۳,۴۲۰ ۶.۶۴ %
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۱,۱۸۰,۱۸۴ ۶۹.۴۳ % ۲۸۵,۵۵۱ ۱۶.۸ % ۴۸,۷۸۵ ۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۷۰ ۱.۹۲ % ۱۶,۹۸۸ ۱ % ۱۳۵,۶۲۶ ۷.۹۸ %