صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
3401 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/07/09 1,033,857 1,025,022 1,025,022 0 0 6,140 0 0 6,140 6,293,633,331
3402 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/07/08 1,027,485 1,021,892 1,021,892 0 0 6,140 0 0 6,140 6,274,415,621
3403 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/07/07 1,023,686 1,020,880 1,020,880 0 0 6,140 0 0 6,140 6,268,206,208
3404 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/07/06 1,023,476 1,020,670 1,020,670 0 0 6,140 0 0 6,140 6,266,915,653
3405 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/07/05 1,023,265 1,020,460 1,020,460 0 0 6,140 0 0 6,140 6,265,625,415
3406 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/07/04 1,015,941 1,011,873 1,011,873 0 0 6,140 0 0 6,140 6,212,900,270
3407 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/07/03 1,011,673 1,009,557 1,009,557 0 0 6,140 0 0 6,140 6,198,677,146
3408 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/07/02 1,012,242 1,012,242 1,012,242 0 0 6,140 0 0 6,140 6,215,168,931
3409 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/07/01 1,012,149 1,012,149 1,012,149 0 0 6,140 0 0 6,140 6,214,594,258
3410 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/31 1,012,055 1,012,055 1,012,055 0 0 6,140 0 0 6,140 6,214,020,016
3411 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/30 1,011,962 1,011,962 1,011,962 0 0 6,140 0 0 6,140 6,213,446,225
3412 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/29 1,011,869 1,011,869 1,011,869 0 0 6,140 0 0 6,140 6,212,872,886
3413 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/28 1,011,775 1,011,775 1,011,775 0 0 6,140 0 0 6,140 6,212,299,991
3414 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/27 1,011,682 1,011,682 1,011,682 0 0 6,140 0 0 6,140 6,211,727,538
3415 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/26 1,011,589 1,011,589 1,011,589 0 0 6,140 0 0 6,140 6,211,155,527
3416 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/25 1,011,496 1,011,496 1,011,496 0 6,140 6,140 0 0 6,140 6,210,583,959
3417 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/24 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 69,900,719
3418 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/23 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 69,217,930
3419 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/22 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 68,535,590