صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/11/01 1,229,182 1,227,378 1,227,378 0 0 4,815,576 0 3,710,401 1,105,175 1,356,467,998,133
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/30 1,229,244 1,227,440 1,227,440 0 0 4,815,576 0 3,710,401 1,105,175 1,356,535,547,113
3 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/29 1,229,249 1,227,445 1,227,445 0 0 4,815,576 0 3,710,401 1,105,175 1,356,541,085,317
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/28 1,239,782 1,237,982 1,237,982 0 0 4,815,576 0 3,710,401 1,105,175 1,368,186,648,918
5 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/27 1,252,167 1,249,683 1,249,683 0 0 4,815,576 0 3,710,401 1,105,175 1,381,118,887,520
6 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/26 1,241,326 1,238,858 1,238,858 0 0 4,815,576 0 3,710,401 1,105,175 1,369,155,388,496
7 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/25 1,237,862 1,235,384 1,235,384 0 0 4,815,576 0 3,710,401 1,105,175 1,365,315,260,832
8 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/24 1,245,513 1,243,026 1,243,026 0 0 4,815,576 0 3,710,401 1,105,175 1,373,761,352,436
9 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/23 1,245,576 1,243,089 1,243,089 0 0 4,815,576 0 3,710,401 1,105,175 1,373,830,746,522
10 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/22 1,245,639 1,243,152 1,243,152 0 0 4,815,576 0 3,710,401 1,105,175 1,373,900,144,499
11 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/21 1,233,142 1,230,668 1,230,668 0 0 4,815,576 0 3,710,401 1,105,175 1,360,103,069,948
12 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/20 1,216,225 1,213,755 1,213,755 0 0 4,815,576 0 3,710,401 1,105,175 1,341,411,933,980
13 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/19 1,213,677 1,211,199 1,211,199 0 0 4,815,576 0 3,710,401 1,105,175 1,338,587,372,302
14 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/18 1,249,630 1,247,090 1,247,090 0 0 4,815,576 0 3,710,401 1,105,175 1,378,252,792,476
15 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/17 1,256,634 1,254,092 1,254,092 0 0 4,815,576 0 3,710,401 1,105,175 1,385,990,628,622
16 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/16 1,256,867 1,254,325 1,254,325 0 0 4,815,576 0 3,710,401 1,105,175 1,386,248,289,997
17 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/15 1,256,930 1,254,388 1,254,388 0 453 4,815,576 1,122,266 3,710,401 1,105,175 1,386,317,857,248
18 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/14 671,764 670,497 670,497 0 0 4,815,123 0 2,588,135 2,226,988 1,493,188,359,852
19 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/13 683,920 682,633 682,633 0 0 4,815,123 0 2,588,135 2,226,988 1,520,216,374,673
20 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/10/12 679,965 678,615 678,615 0 0 4,815,123 0 2,588,135 2,226,988 1,511,268,103,820