صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/05/03 567,298 566,467 566,467 0 0 4,579,525 0 130,652 4,448,873 2,520,139,545,475
182 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/05/02 567,326 566,495 566,495 0 0 4,579,525 0 130,652 4,448,873 2,520,264,626,692
183 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/05/01 567,355 566,523 566,523 0 0 4,579,525 0 130,652 4,448,873 2,520,390,785,898
184 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/04/31 567,383 566,552 566,552 0 0 4,579,525 0 130,652 4,448,873 2,520,516,960,543
185 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/04/30 568,140 567,302 567,302 0 546 4,579,525 0 130,652 4,448,873 2,523,855,586,903
186 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/04/29 565,995 565,157 565,157 0 0 4,578,979 0 130,652 4,448,327 2,514,003,560,941
187 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/04/28 566,141 565,302 565,302 0 0 4,578,979 0 130,652 4,448,327 2,514,649,846,825
188 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/04/27 572,547 571,698 571,698 0 0 4,578,979 0 130,652 4,448,327 2,543,099,884,106
189 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/04/26 575,084 574,235 574,235 0 0 4,578,979 0 130,652 4,448,327 2,554,385,530,154
190 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/04/25 566,952 566,114 566,114 0 0 4,578,979 0 130,652 4,448,327 2,518,258,969,487
191 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/04/24 566,983 566,145 566,145 0 0 4,578,979 0 130,652 4,448,327 2,518,396,672,360
192 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/04/23 567,014 566,176 566,176 0 0 4,578,979 0 130,652 4,448,327 2,518,534,377,125
193 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/04/22 558,623 557,789 557,789 0 0 4,578,979 0 130,652 4,448,327 2,481,226,395,759
194 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/04/21 556,720 555,897 555,897 0 0 4,578,979 0 130,652 4,448,327 2,472,810,367,770
195 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/04/20 549,687 548,876 548,876 0 0 4,578,979 0 130,652 4,448,327 2,441,579,476,612
196 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/04/19 539,344 538,548 538,548 0 0 4,578,979 0 130,652 4,448,327 2,395,637,967,194
197 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/04/18 543,756 542,954 542,954 0 0 4,578,979 0 130,652 4,448,327 2,415,238,821,421
198 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/04/17 543,786 542,984 542,984 0 0 4,578,979 0 130,652 4,448,327 2,415,370,668,025
199 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/04/16 543,815 543,014 543,014 0 0 4,578,979 0 130,652 4,448,327 2,415,502,516,517
200 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/04/15 536,810 536,019 536,019 0 0 4,578,979 0 130,652 4,448,327 2,384,388,156,587