صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/01 530,947 530,179 530,179 0 0 4,723,148 378,900 852,861 3,870,287 2,051,943,253,051
122 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/31 491,678 490,978 490,978 0 0 4,723,148 1,110 473,961 4,249,187 2,086,258,489,841
123 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/30 509,221 508,508 508,508 0 0 4,723,148 990 472,851 4,250,297 2,161,308,318,364
124 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/29 528,394 527,666 527,666 0 0 4,723,148 0 471,861 4,251,287 2,243,257,923,704
125 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/28 520,278 519,557 519,557 0 0 4,723,148 0 471,861 4,251,287 2,208,785,283,022
126 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/27 526,066 525,331 525,331 0 0 4,723,148 0 471,861 4,251,287 2,233,333,142,912
127 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/26 540,334 539,567 539,567 0 0 4,723,148 0 471,861 4,251,287 2,293,854,554,571
128 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/25 540,361 539,595 539,595 0 0 4,723,148 0 471,861 4,251,287 2,293,971,946,144
129 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/24 540,389 539,622 539,622 0 0 4,723,148 0 471,861 4,251,287 2,294,089,476,096
130 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/23 544,592 543,817 543,817 0 179 4,723,148 0 471,861 4,251,287 2,311,920,930,468
131 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/22 538,203 537,433 537,433 0 0 4,722,969 0 471,861 4,251,108 2,284,687,673,801
132 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/21 557,460 556,668 556,668 0 0 4,722,969 0 471,861 4,251,108 2,366,454,281,857
133 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/20 579,082 578,256 578,256 0 0 4,722,969 0 471,861 4,251,108 2,458,229,408,981
134 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/19 582,011 581,176 581,176 0 0 4,722,969 0 471,861 4,251,108 2,470,641,571,491
135 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/18 582,041 581,206 581,206 0 0 4,722,969 0 471,861 4,251,108 2,470,770,288,146
136 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/17 582,071 581,236 581,236 0 185 4,722,969 18,124 471,861 4,251,108 2,470,899,012,367
137 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/16 575,038 574,216 574,216 0 0 4,722,784 0 453,737 4,269,047 2,451,353,888,398
138 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/15 575,494 574,672 574,672 0 0 4,722,784 0 453,737 4,269,047 2,453,300,088,628
139 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/14 569,201 568,377 568,377 0 0 4,722,784 0 453,737 4,269,047 2,426,428,258,076
140 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/06/13 567,227 566,417 566,417 0 0 4,722,784 0 453,737 4,269,047 2,418,061,191,354