صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/21 495,919 495,168 495,168 0 328 4,726,257 0 863,095 3,863,162 1,912,915,603,346
102 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/20 510,025 509,252 509,252 0 0 4,725,929 5,234 863,095 3,862,834 1,967,156,603,428
103 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/19 534,623 533,832 533,832 0 484 4,725,929 0 857,861 3,868,068 2,064,898,950,436
104 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/18 537,665 536,868 536,868 0 673 4,725,445 0 857,861 3,867,584 2,076,383,251,511
105 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/17 539,020 538,218 538,218 0 0 4,724,772 0 857,861 3,866,911 2,081,243,001,072
106 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/16 548,259 547,444 547,444 0 0 4,724,772 0 857,861 3,866,911 2,116,915,556,200
107 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/15 548,296 547,481 547,481 0 0 4,724,772 0 857,861 3,866,911 2,117,059,259,394
108 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/14 548,333 547,518 547,518 0 0 4,724,772 0 857,861 3,866,911 2,117,202,967,679
109 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/13 538,978 538,180 538,180 0 694 4,724,772 0 857,861 3,866,911 2,081,092,953,578
110 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/12 534,207 533,409 533,409 0 559 4,724,078 0 857,861 3,866,217 2,062,276,020,016
111 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/11 527,398 526,608 526,608 0 371 4,723,519 0 857,861 3,865,658 2,035,687,559,347
112 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/10 527,511 526,725 526,725 0 0 4,723,148 0 857,861 3,865,287 2,035,943,481,415
113 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/09 526,071 525,299 525,299 0 0 4,723,148 0 857,861 3,865,287 2,030,429,951,253
114 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/08 526,099 525,326 525,326 0 0 4,723,148 5,000 857,861 3,865,287 2,030,537,374,625
115 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/07 530,749 529,978 529,978 0 0 4,723,148 0 852,861 3,870,287 2,051,165,154,103
116 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/06 527,643 526,877 526,877 0 0 4,723,148 0 852,861 3,870,287 2,039,165,759,854
117 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/05 535,231 534,453 534,453 0 0 4,723,148 0 852,861 3,870,287 2,068,488,306,803
118 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/04 535,259 534,481 534,481 0 0 4,723,148 0 852,861 3,870,287 2,068,596,555,521
119 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/03 544,475 543,684 543,684 0 0 4,723,148 0 852,861 3,870,287 2,104,212,344,785
120 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/02 530,919 530,151 530,151 0 0 4,723,148 0 852,861 3,870,287 2,051,836,260,109