صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱,۴۸۵,۴۶۲ ۷۵.۱۸ % ۳۶۲,۶۲۳ ۱۸.۳۵ % ۱۰,۳۰۵ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۳۷,۹۵۸ ۱.۹۲ % ۵,۴۲۰ ۰.۲۷ % ۷۴,۱۷۲ ۳.۷۵ %
۹۲ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱,۵۴۲,۰۱۸ ۷۵.۴۵ % ۳۷۱,۲۸۳ ۱۸.۱۷ % ۱۰,۲۹۹ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۴۴,۹۹۵ ۲.۲ % ۵,۴۲۲ ۰.۲۷ % ۶۹,۶۸۷ ۳.۴۱ %
۹۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۱,۵۴۲,۰۱۸ ۷۵.۴۶ % ۳۷۱,۲۸۳ ۱۸.۱۷ % ۱۰,۲۹۷ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۴۴,۷۷۹ ۲.۱۹ % ۵,۴۲۴ ۰.۲۷ % ۶۹,۶۸۷ ۳.۴۱ %
۹۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱,۵۴۲,۰۱۸ ۷۵.۴۶ % ۳۷۱,۲۸۳ ۱۸.۱۷ % ۱۰,۲۹۴ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۴۴,۷۷۹ ۲.۱۹ % ۵,۴۲۶ ۰.۲۷ % ۶۹,۶۸۷ ۳.۴۱ %
۹۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱,۵۶۵,۳۷۲ ۷۵.۵۱ % ۳۷۴,۲۹۶ ۱۸.۰۶ % ۱۰,۲۹۰ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۴۷,۴۶۵ ۲.۲۹ % ۵,۴۲۷ ۰.۲۶ % ۷۰,۱۳۳ ۳.۳۸ %
۹۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱,۵۴۲,۸۴۴ ۷۳.۸۴ % ۳۶۷,۰۴۵ ۱۷.۵۷ % ۱۰,۲۸۶ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۹۷,۵۲۱ ۴.۶۷ % ۵,۵۵۹ ۰.۲۷ % ۶۶,۰۶۶ ۳.۱۶ %
۹۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۱,۵۷۵,۰۷۷ ۷۶.۶۴ % ۳۶۴,۰۰۹ ۱۷.۷۱ % ۱۰,۲۸۲ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۵۴,۱۷۱ ۲.۶۴ % ۵,۵۶۱ ۰.۲۷ % ۴۶,۱۶۸ ۲.۲۵ %
۹۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱,۵۸۰,۳۲۶ ۷۶.۳۸ % ۳۵۹,۱۵۰ ۱۷.۳۵ % ۱۰,۲۷۵ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۵۱,۶۷۹ ۲.۵ % ۵,۰۶۳ ۰.۲۴ % ۶۲,۶۶۸ ۳.۰۳ %
۹۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۱,۵۵۴,۲۷۲ ۷۵.۷۹ % ۳۶۳,۴۴۸ ۱۷.۷۲ % ۱۰,۲۸۴ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۴۶,۴۶۳ ۲.۲۷ % ۵,۰۶۲ ۰.۲۵ % ۷۱,۳۴۷ ۳.۴۸ %
۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱,۵۵۴,۲۷۲ ۷۵.۷۹ % ۳۶۳,۴۴۸ ۱۷.۷۲ % ۱۰,۲۸۲ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۴۶,۴۶۳ ۲.۲۷ % ۵,۰۶۰ ۰.۲۵ % ۷۱,۳۴۷ ۳.۴۸ %