صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱,۵۴۱,۴۲۷ ۷۱.۹ % ۴۴۰,۶۰۷ ۲۰.۵۵ % ۵,۱۱۲ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۶۱,۸۲۷ ۲.۸۸ % ۹,۱۵۳ ۰.۴۳ % ۸۵,۸۴۰ ۴ %
۶۲ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۱,۵۲۸,۴۳۰ ۶۸.۴ % ۴۴۵,۹۲۳ ۱۹.۹۶ % ۵,۱۰۹ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۶۱,۸۲۶ ۲.۷۷ % ۹,۱۵۶ ۰.۴۱ % ۱۸۴,۰۶۳ ۸.۲۴ %
۶۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱,۵۳۴,۵۹۷ ۶۸.۱۲ % ۴۴۵,۹۳۰ ۱۹.۸ % ۵,۱۰۷ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۶۹,۳۵۸ ۳.۰۸ % ۹,۱۵۹ ۰.۴۱ % ۱۸۸,۵۴۵ ۸.۳۷ %
۶۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۱,۵۵۳,۷۲۱ ۶۷.۳۳ % ۴۴۳,۵۹۵ ۱۹.۲۲ % ۵,۱۰۴ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۶۹,۳۵۸ ۳.۰۱ % ۹,۱۶۲ ۰.۴ % ۲۲۶,۸۴۹ ۹.۸۳ %
۶۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۱,۵۵۳,۷۲۱ ۶۷.۳۳ % ۴۴۳,۵۹۵ ۱۹.۲۲ % ۵,۱۰۲ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۶۹,۳۵۸ ۳.۰۱ % ۹,۱۶۵ ۰.۴ % ۲۲۶,۸۴۹ ۹.۸۳ %
۶۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۱,۵۵۳,۷۲۱ ۶۷.۳۳ % ۴۴۳,۵۹۵ ۱۹.۲۲ % ۵,۰۹۹ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۶۹,۳۵۸ ۳.۰۱ % ۹,۱۶۸ ۰.۴ % ۲۲۶,۸۴۹ ۹.۸۳ %
۶۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۱,۵۳۴,۴۵۵ ۶۶.۴۶ % ۴۳۹,۷۸۲ ۱۹.۰۵ % ۵,۰۹۷ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۶۹,۳۸۷ ۳.۰۱ % ۹,۱۷۱ ۰.۴ % ۲۵۰,۹۲۱ ۱۰.۸۷ %
۶۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۱,۵۳۰,۶۵۶ ۶۹.۳۳ % ۴۳۸,۵۲۵ ۱۹.۸۷ % ۵,۰۹۴ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۶۹,۴۰۴ ۳.۱۴ % ۹,۱۷۴ ۰.۴۲ % ۱۵۴,۷۹۶ ۷.۰۱ %
۶۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۱,۵۲۸,۵۵۸ ۷۲.۱۸ % ۴۳۲,۲۷۳ ۲۰.۴۲ % ۵,۰۹۲ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۶۶,۶۹۷ ۳.۱۵ % ۹,۱۷۶ ۰.۴۳ % ۷۵,۷۸۶ ۳.۵۸ %
۷۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۱,۵۳۶,۷۲۹ ۶۷.۲۹ % ۴۲۵,۷۰۹ ۱۸.۶۵ % ۵,۰۹۰ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۷۵۰ ۱۰.۰۲ % ۹,۱۷۹ ۰.۴ % ۷۸,۱۱۹ ۳.۴۲ %