صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۱,۴۳۱,۵۱۰ ۷۵.۷۵ % ۳۵۲,۷۰۲ ۱۸.۶۷ % ۵,۰۶۳ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۳۶,۴۰۸ ۱.۹۳ % ۵,۴۰۱ ۰.۲۹ % ۵۸,۶۵۹ ۳.۱ %
۸۲ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۱,۳۹۶,۷۴۹ ۷۴.۴۷ % ۳۵۰,۰۱۸ ۱۸.۶۶ % ۵,۰۶۰ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۳۹,۲۲۳ ۲.۰۹ % ۵,۴۰۳ ۰.۲۹ % ۷۹,۲۱۹ ۴.۲۲ %
۸۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱,۳۸۹,۰۲۸ ۷۳.۸۵ % ۳۵۰,۶۹۹ ۱۸.۶۴ % ۵,۰۵۸ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۴۴,۱۳۰ ۲.۳۵ % ۵,۴۰۵ ۰.۲۹ % ۸۶,۶۱۱ ۴.۶ %
۸۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۱,۴۲۶,۹۸۵ ۶۷ % ۳۵۳,۹۷۲ ۱۶.۶۲ % ۵,۰۵۵ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۷۴ ۲.۰۹ % ۵,۴۰۷ ۰.۲۵ % ۲۹۳,۸۷۹ ۱۳.۸ %
۸۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۱,۴۴۶,۳۰۱ ۷۳.۹۷ % ۳۴۵,۰۹۲ ۱۷.۶۵ % ۵,۰۵۳ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۴۳ ۲.۲۷ % ۵,۴۰۹ ۰.۲۸ % ۱۰۸,۹۵۸ ۵.۵۷ %
۸۶ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۱,۴۴۶,۳۰۱ ۷۳.۹۷ % ۳۴۵,۰۹۲ ۱۷.۶۵ % ۵,۰۵۱ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۴۳ ۲.۲۷ % ۵,۴۱۰ ۰.۲۸ % ۱۰۸,۹۵۸ ۵.۵۷ %
۸۷ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱,۴۴۶,۳۰۱ ۷۳.۹۷ % ۳۴۵,۰۹۲ ۱۷.۶۵ % ۵,۰۴۸ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۴۳ ۲.۲۷ % ۵,۴۱۲ ۰.۲۸ % ۱۰۸,۹۵۸ ۵.۵۷ %
۸۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱,۴۱۴,۱۳۴ ۷۲.۵۷ % ۳۴۳,۹۲۸ ۱۷.۶۵ % ۵,۰۴۶ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۴۳,۶۳۷ ۲.۲۴ % ۵,۴۱۴ ۰.۲۸ % ۱۳۶,۵۱۶ ۷.۰۱ %
۸۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱,۴۴۲,۱۱۹ ۷۴.۶۶ % ۳۵۲,۲۶۳ ۱۸.۲۳ % ۵,۰۴۳ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۴۵,۱۶۰ ۲.۳۴ % ۵,۴۱۶ ۰.۲۸ % ۸۱,۷۰۴ ۴.۲۳ %
۹۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۱,۴۸۵,۴۶۲ ۷۵.۱۸ % ۳۶۲,۶۲۳ ۱۸.۳۵ % ۱۰,۳۰۷ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۳۷,۹۵۸ ۱.۹۲ % ۵,۴۱۸ ۰.۲۷ % ۷۴,۱۷۲ ۳.۷۵ %