صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۱,۵۵۴,۴۲۵ ۶۸.۰۳ % ۴۳۳,۶۵۹ ۱۸.۹۷ % ۵,۰۸۷ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۴۰۹ ۴.۸۸ % ۹,۰۴۶ ۰.۴ % ۱۷۱,۴۳۵ ۷.۵ %
۷۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۱,۵۵۴,۴۲۵ ۶۸.۰۳ % ۴۳۳,۶۵۹ ۱۸.۹۷ % ۵,۰۸۵ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۴۰۹ ۴.۸۸ % ۹,۰۴۹ ۰.۴ % ۱۷۱,۴۳۵ ۷.۵ %
۷۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱,۵۵۴,۴۲۵ ۶۸.۰۲ % ۴۳۴,۹۷۹ ۱۹.۰۳ % ۵,۰۸۲ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۴۰۹ ۴.۸۸ % ۷,۹۲۰ ۰.۳۵ % ۱۷۱,۴۳۵ ۷.۵ %
۷۴ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۱,۵۵۲,۳۹۲ ۶۵.۵۲ % ۴۲۵,۵۵۴ ۱۷.۹۷ % ۵,۰۸۰ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۶۵,۴۴۵ ۲.۷۶ % ۷,۹۲۳ ۰.۳۳ % ۳۱۲,۷۹۷ ۱۳.۲ %
۷۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۱,۵۳۶,۵۲۹ ۶۰.۴۸ % ۴۲۹,۸۵۶ ۱۶.۹۲ % ۵,۰۷۷ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۶۵,۵۴۸ ۲.۵۸ % ۷,۹۲۷ ۰.۳۱ % ۴۹۵,۶۲۴ ۱۹.۵۱ %
۷۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۱,۵۳۶,۳۰۷ ۶۵.۵۳ % ۴۲۸,۰۷۴ ۱۸.۲۶ % ۵,۰۷۵ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۴۰,۳۳۹ ۱.۷۲ % ۷,۹۳۱ ۰.۳۴ % ۳۲۶,۷۳۶ ۱۳.۹۴ %
۷۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۱,۵۴۴,۶۴۵ ۶۶.۳۵ % ۴۲۵,۲۱۱ ۱۸.۲۶ % ۵,۰۷۲ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۷۰,۳۵۵ ۳.۰۲ % ۷,۹۳۵ ۰.۳۴ % ۲۷۴,۹۲۵ ۱۱.۸۱ %
۷۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ۱,۴۹۰,۹۵۱ ۷۲.۴۸ % ۴۱۸,۹۸۷ ۲۰.۳۷ % ۵,۰۷۰ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۶۵,۳۷۸ ۳.۱۸ % ۱۸,۲۴۹ ۰.۸۹ % ۵۸,۳۰۳ ۲.۸۳ %
۷۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۱,۴۹۰,۹۵۱ ۷۲.۴۸ % ۴۱۸,۹۸۷ ۲۰.۳۷ % ۵,۰۶۸ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۶۵,۳۷۸ ۳.۱۸ % ۱۸,۲۵۱ ۰.۸۹ % ۵۸,۳۰۳ ۲.۸۳ %
۸۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۱,۴۹۰,۹۵۱ ۷۲.۴۸ % ۴۱۸,۹۸۷ ۲۰.۳۷ % ۵,۰۶۵ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۶۵,۳۷۷ ۳.۱۸ % ۱۸,۲۵۳ ۰.۸۹ % ۵۸,۳۰۳ ۲.۸۳ %