صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۱,۴۱۴,۶۶۵ ۶۹ % ۴۱۷,۳۵۱ ۲۰.۳۵ % ۵,۱۷۶ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۶۳,۲۷۶ ۳.۰۹ % ۹,۹۲۱ ۰.۴۸ % ۱۳۹,۹۴۰ ۶.۸۳ %
۵۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱,۴۱۴,۶۶۵ ۶۹ % ۴۱۷,۳۵۱ ۲۰.۳۵ % ۵,۱۷۴ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۶۳,۲۷۶ ۳.۰۹ % ۹,۹۲۷ ۰.۴۸ % ۱۳۹,۹۴۰ ۶.۸۳ %
۵۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱,۴۳۷,۵۴۸ ۶۶.۷۳ % ۴۲۴,۰۵۰ ۱۹.۶۸ % ۵,۱۷۱ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۶۳,۲۷۷ ۲.۹۴ % ۹,۹۳۳ ۰.۴۶ % ۲۱۴,۴۱۴ ۹.۹۵ %
۵۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱,۴۵۹,۹۴۷ ۷۰.۸۳ % ۴۲۸,۲۹۳ ۲۰.۷۸ % ۵,۱۶۹ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۶۸,۴۴۹ ۳.۳۲ % ۹,۹۳۸ ۰.۴۸ % ۸۹,۳۴۸ ۴.۳۳ %
۵۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱,۴۵۹,۹۷۲ ۷۱.۱۶ % ۴۲۲,۵۰۳ ۲۰.۵۹ % ۵,۱۶۶ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۶۳,۴۴۹ ۳.۰۹ % ۹,۹۴۴ ۰.۴۸ % ۹۰,۶۴۸ ۴.۴۲ %
۵۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۱,۴۹۸,۶۳۴ ۷۱.۴ % ۴۲۴,۱۷۵ ۲۰.۲۱ % ۵,۱۶۴ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۶۸,۴۳۶ ۳.۲۶ % ۹,۹۵۰ ۰.۴۷ % ۹۲,۶۴۲ ۴.۴۱ %
۵۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۱,۵۴۹,۱۶۷ ۷۱.۲۱ % ۴۳۰,۲۰۹ ۱۹.۷۷ % ۵,۱۶۱ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۶۹,۳۳۹ ۳.۱۹ % ۹,۹۵۶ ۰.۴۶ % ۱۱۱,۷۴۰ ۵.۱۴ %
۵۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۱,۵۴۹,۱۶۷ ۷۱.۲۱ % ۴۳۰,۲۰۹ ۱۹.۷۷ % ۵,۱۵۹ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۶۹,۳۳۹ ۳.۱۹ % ۹,۹۶۱ ۰.۴۶ % ۱۱۱,۷۴۰ ۵.۱۴ %
۵۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱,۵۴۹,۱۶۷ ۷۱.۲۱ % ۴۳۰,۲۰۹ ۱۹.۷۷ % ۵,۱۵۶ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۶۹,۳۳۹ ۳.۱۹ % ۹,۹۶۷ ۰.۴۶ % ۱۱۱,۷۴۰ ۵.۱۴ %
۶۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱,۵۴۲,۵۲۸ ۷۲.۰۴ % ۴۳۱,۰۰۶ ۲۰.۱۳ % ۵,۱۱۴ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۶۴,۸۶۰ ۳.۰۳ % ۹,۱۵۰ ۰.۴۳ % ۸۸,۵۴۹ ۴.۱۴ %