صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۱,۴۲۴,۷۹۳ ۶۳.۰۹ % ۴۰۳,۹۸۲ ۱۷.۸۹ % ۴۵,۸۳۴ ۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۶۴ ۰.۷۸ % ۱۴,۷۳۲ ۰.۶۵ % ۳۵۱,۳۲۸ ۱۵.۵۶ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۱,۴۲۶,۳۷۶ ۶۶.۶۹ % ۴۱۰,۲۶۶ ۱۹.۱۸ % ۴۵,۸۱۳ ۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۵۸ ۰.۹۳ % ۱۴,۷۳۷ ۰.۶۹ % ۲۲۱,۶۳۹ ۱۰.۳۶ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۱,۴۰۶,۵۵۵ ۶۵.۸ % ۴۱۱,۳۶۳ ۱۹.۲۴ % ۴۵,۷۳۵ ۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۹۸ ۱.۱۶ % ۱۲,۳۷۶ ۰.۵۸ % ۲۳۶,۸۸۹ ۱۱.۰۸ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۱,۴۰۶,۵۵۵ ۶۵.۸ % ۴۱۱,۳۶۳ ۱۹.۲۴ % ۴۵,۷۳۳ ۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۹۸ ۱.۱۶ % ۱۲,۳۸۱ ۰.۵۸ % ۲۳۶,۸۸۹ ۱۱.۰۸ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۱,۴۰۶,۵۵۵ ۶۵.۸ % ۴۱۱,۳۶۳ ۱۹.۲۴ % ۴۵,۷۳۰ ۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۹۸ ۱.۱۶ % ۱۲,۳۸۷ ۰.۵۸ % ۲۳۶,۸۸۹ ۱۱.۰۸ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۱,۳۸۸,۳۸۰ ۶۴.۷۱ % ۴۰۵,۵۱۲ ۱۸.۹۱ % ۴۵,۷۰۶ ۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۹۲ ۱.۱۵ % ۱۲,۳۹۳ ۰.۵۸ % ۲۶۸,۸۰۰ ۱۲.۵۳ %
۴۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۱,۴۰۹,۱۳۱ ۶۶.۴ % ۴۰۱,۷۱۳ ۱۸.۹۳ % ۴۵,۶۷۲ ۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۲,۷۷۶ ۱.۵۴ % ۱۲,۳۹۸ ۰.۵۸ % ۲۲۰,۵۸۸ ۱۰.۳۹ %
۴۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۱,۴۰۶,۵۵۰ ۶۵.۹۷ % ۴۰۳,۰۰۷ ۱۸.۹ % ۳۷,۴۸۴ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۶۶,۰۲۸ ۳.۱ % ۱۲,۴۰۴ ۰.۵۸ % ۲۰۶,۵۹۸ ۹.۶۹ %
۴۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۱,۳۸۴,۷۹۶ ۶۶.۰۳ % ۴۱۱,۸۷۰ ۱۹.۶۴ % ۵,۱۸۱ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۶۲,۷۳۴ ۲.۹۹ % ۱۲,۴۱۰ ۰.۵۹ % ۲۲۰,۲۶۱ ۱۰.۵ %
۵۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۱,۴۱۴,۶۶۵ ۶۸.۹۱ % ۴۱۷,۳۵۱ ۲۰.۳۳ % ۵,۱۷۹ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۶۳,۲۷۶ ۳.۰۸ % ۱۲,۴۱۶ ۰.۶ % ۱۳۹,۹۴۰ ۶.۸۲ %