صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/09/01 507,747 506,991 506,991 0 0 4,813,625 0 863,581 3,950,044 2,002,636,196,580
62 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/30 505,679 504,925 504,925 0 0 4,813,625 0 863,581 3,950,044 1,994,475,669,855
63 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/29 506,533 505,776 505,776 0 0 4,813,625 0 863,581 3,950,044 1,997,839,041,393
64 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/28 511,033 510,270 510,270 0 0 4,813,625 0 863,581 3,950,044 2,015,588,264,890
65 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/27 511,060 510,297 510,297 0 0 4,813,625 0 863,581 3,950,044 2,015,694,096,659
66 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/26 511,087 510,323 510,323 0 0 4,813,625 0 863,581 3,950,044 2,015,799,933,266
67 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/25 510,333 509,578 509,578 0 0 4,813,625 1 863,581 3,950,044 2,012,856,555,913
68 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/24 509,279 508,527 508,527 0 1,034 4,813,625 0 863,580 3,950,045 2,008,705,462,996
69 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/23 500,392 499,643 499,643 0 0 4,812,591 0 863,580 3,949,011 1,973,096,204,901
70 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/22 500,605 499,856 499,856 0 0 4,812,591 0 863,580 3,949,011 1,973,935,655,545
71 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/21 507,155 506,395 506,395 0 0 4,812,591 0 863,580 3,949,011 1,999,760,977,737
72 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/20 507,184 506,424 506,424 0 0 4,812,591 0 863,580 3,949,011 1,999,873,761,088
73 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/19 507,260 506,500 506,500 0 82,791 4,812,591 0 863,580 3,949,011 2,000,174,100,135
74 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/18 493,439 492,665 492,665 0 0 4,729,800 0 863,580 3,866,220 1,904,752,164,793
75 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/17 492,647 491,876 491,876 0 441 4,729,800 0 863,580 3,866,220 1,901,700,638,238
76 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/16 488,794 488,025 488,025 0 0 4,729,359 0 863,580 3,865,779 1,886,598,304,525
77 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/15 490,348 489,578 489,578 0 0 4,729,359 0 863,580 3,865,779 1,892,599,301,146
78 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/14 474,694 473,949 473,949 0 0 4,729,359 0 863,580 3,865,779 1,832,182,593,078
79 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/13 474,721 473,977 473,977 0 142 4,729,359 1 863,580 3,865,779 1,832,289,840,384
80 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/12 473,743 472,999 472,999 0 0 4,729,217 0 863,579 3,865,638 1,828,442,420,857