صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۱,۲۹۰,۹۹۷ ۶۴.۰۴ % ۳۹۱,۴۷۹ ۱۹.۴۲ % ۴۸,۳۷۵ ۲.۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۹۰ ۰.۸ % ۱۴,۸۵۶ ۰.۷۴ % ۲۵۴,۲۲۵ ۱۲.۶۱ %
۳۲ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱,۳۹۳,۰۹۹ ۶۴.۹۵ % ۴۰۴,۴۴۷ ۱۸.۸۶ % ۴۸,۳۰۶ ۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۹۰ ۰.۷۵ % ۱۴,۸۶۰ ۰.۶۹ % ۲۶۸,۰۶۴ ۱۲.۵ %
۳۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۱,۳۸۱,۱۹۶ ۶۴ % ۳۹۹,۵۷۲ ۱۸.۵۲ % ۴۸,۲۴۶ ۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۱۸ ۰.۷۴ % ۱۴,۸۶۴ ۰.۶۹ % ۲۹۸,۰۷۲ ۱۳.۸۱ %
۳۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۱,۳۹۷,۱۲۴ ۶۴.۳۲ % ۴۰۱,۷۷۹ ۱۸.۵ % ۴۸,۲۰۶ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۵۰ ۰.۷۴ % ۱۴,۸۶۸ ۰.۶۸ % ۲۹۴,۱۰۳ ۱۳.۵۴ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۱,۴۳۱,۸۵۲ ۶۵.۴۴ % ۴۰۷,۱۰۴ ۱۸.۶ % ۴۸,۱۸۷ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۷۴ ۰.۸ % ۱۴,۸۷۲ ۰.۶۸ % ۲۶۸,۴۸۲ ۱۲.۲۷ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۱,۴۰۸,۸۵۴ ۶۶.۹۶ % ۳۹۹,۴۹۳ ۱۸.۹۹ % ۴۵,۸۶۴ ۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۴۹ ۱.۰۵ % ۱۴,۷۱۱ ۰.۷ % ۲۱۲,۹۳۸ ۱۰.۱۲ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۱,۴۰۸,۸۵۴ ۶۶.۹۶ % ۳۹۹,۴۹۳ ۱۸.۹۹ % ۴۵,۸۶۱ ۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۴۱ ۱.۰۵ % ۱۴,۷۱۵ ۰.۷ % ۲۱۲,۹۳۸ ۱۰.۱۲ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۱,۴۰۸,۸۵۴ ۶۶.۹۶ % ۳۹۹,۴۹۳ ۱۸.۹۹ % ۴۵,۸۵۹ ۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۴۱ ۱.۰۵ % ۱۴,۷۲۰ ۰.۷ % ۲۱۲,۹۳۸ ۱۰.۱۲ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۱,۴۰۸,۵۱۷ ۶۴.۳۹ % ۴۰۴,۲۶۱ ۱۸.۴۸ % ۴۵,۸۳۹ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۳۹ ۰.۷۸ % ۱۴,۷۲۴ ۰.۶۷ % ۲۹۷,۱۰۸ ۱۳.۵۸ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۱,۳۹۶,۵۷۳ ۵۰.۵۶ % ۴۰۵,۹۲۴ ۱۴.۷ % ۴۵,۷۹۵ ۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۵۸ ۰.۶۴ % ۱۴,۷۲۸ ۰.۵۳ % ۸۸۱,۵۴۷ ۳۱.۹۲ %