صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۱,۱۸۲,۱۳۹ ۷۱.۶۴ % ۲۸۶,۰۱۲ ۱۷.۳۳ % ۴۸,۷۵۶ ۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۸۸ ۱.۶۴ % ۱۴,۴۹۲ ۰.۸۸ % ۹۱,۶۲۰ ۵.۵۵ %
۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۱,۲۰۴,۶۱۳ ۷۲.۰۵ % ۲۸۸,۹۷۳ ۱۷.۲۸ % ۴۸,۶۵۶ ۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۸۰ ۱.۵۲ % ۱۴,۷۲۶ ۰.۸۸ % ۸۹,۴۹۸ ۵.۳۵ %
۲۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۱,۲۰۴,۶۱۳ ۷۲.۰۵ % ۲۸۸,۹۷۳ ۱۷.۲۸ % ۴۸,۶۵۳ ۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۸۰ ۱.۵۲ % ۱۴,۷۲۹ ۰.۸۸ % ۸۹,۴۹۸ ۵.۳۵ %
۲۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱,۲۰۴,۶۱۳ ۷۲.۰۵ % ۲۸۸,۹۷۳ ۱۷.۲۸ % ۴۸,۶۵۱ ۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۸۰ ۱.۵۲ % ۱۴,۷۳۳ ۰.۸۸ % ۸۹,۴۹۸ ۵.۳۵ %
۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۱,۱۹۷,۳۲۸ ۷۱.۴۵ % ۲۸۹,۴۲۷ ۱۷.۲۷ % ۴۸,۶۰۸ ۲.۹ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۸۶ ۱.۵۱ % ۱۴,۷۳۶ ۰.۸۸ % ۱۰۰,۴۴۲ ۵.۹۹ %
۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۱,۱۹۳,۱۴۵ ۶۷.۶۸ % ۲۸۶,۵۲۸ ۱۶.۲۶ % ۴۸,۵۵۳ ۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۹۵ ۱.۰۴ % ۳۸,۱۱۹ ۲.۱۶ % ۱۷۸,۱۱۵ ۱۰.۱ %
۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۱,۱۶۱,۰۳۴ ۶۶.۹۶ % ۲۸۳,۷۴۲ ۱۶.۳۶ % ۴۸,۵۳۲ ۲.۸ % ۰ ۰ % ۲۷,۶۰۷ ۱.۵۹ % ۷۷,۷۰۷ ۴.۴۸ % ۱۳۵,۳۸۵ ۷.۸۱ %
۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۱,۲۸۶,۵۷۵ ۶۵.۵۳ % ۳۸۸,۱۳۷ ۱۹.۷۶ % ۴۸,۴۹۹ ۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۵,۹۸۱ ۰.۸۱ % ۱۴,۸۴۴ ۰.۷۶ % ۲۰۹,۴۱۶ ۱۰.۶۷ %
۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۱,۲۹۰,۹۹۷ ۶۴.۰۴ % ۳۹۱,۴۷۹ ۱۹.۴۲ % ۴۸,۳۸۰ ۲.۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۹۲ ۰.۸ % ۱۴,۸۴۸ ۰.۷۴ % ۲۵۴,۲۲۵ ۱۲.۶۱ %
۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۱,۲۹۰,۹۹۷ ۶۴.۰۴ % ۳۹۱,۴۷۹ ۱۹.۴۲ % ۴۸,۳۷۸ ۲.۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۹۲ ۰.۸ % ۱۴,۸۵۲ ۰.۷۴ % ۲۵۴,۲۲۵ ۱۲.۶۱ %